Rozprawa doktorska w formie zbioru artykułów naukowych

Rekomendacje Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla  kandydatów do stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika przygotowujących rozprawę doktorską w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych

§ 1

Rozprawa doktorska w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych przygotowana przez kandydata do stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika winna  prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie pedagogika oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej winno być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego.

§ 2

Zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych stanowiących rozprawę doktorską w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika winien składać się z co najmniej 3 artykułów naukowych wyłącznego autorstwa kandydata do stopnia doktora, opublikowanych po dacie wyznaczenia promotora, w różnych czasopismach naukowych przypisanych do dyscypliny pedagogika, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pojęcie artykułu naukowego zostało zdefiniowane w § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 661).

§ 3

W przypadku rozprawy będącej zbiorem opublikowanych i powiąza­nych tematycznie artykułów naukowych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w skład rozprawy doktorskiej nie może wchodzić artykuł naukowy wskazany przez kandydata do stopnia doktora za spełniający wymóg, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 4

Rozprawa doktorska przedstawiana do opinii promotorowi/promotorom w formie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych powinna zostać adekwatnie zatytułowana i mieć formę zwartego opracowania o następującej strukturze:

1) strona tytułowa;
2) spis treści;
3) autoreferat, zawierający w szczególności:
a) założenia teoretyczne projektu badawczego,
b) zarys metodologii prowadzonych badań,
c) najważniejsze wnioski z badań,
d) podsumowanie ścieżki rozwoju naukowego;
4) kopie publikacji wchodzących w skład rozprawy doktorskiej;
5) streszczenie w języku polskim i angielskim.

§ 5

Rozprawa doktorska składająca się ze zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W związku z tym wszystkie artykuły naukowe wchodzące w skład rozprawy doktorskiej muszą być opublikowane na prawach Creative Commons.