Rada Dziekańska

Rada Dziekańska Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

1. dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM - przewodnicząca Rady Dziekańskiej, dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
2. dr Beata Adrjan – prodziekan ds. kształcenia,
3. dr hab. Marcin Chełminiak, prof. UWM– prodziekan ds. studenckich,
4. dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM – przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika,
5. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, prof.  zw. – przewodniczący Rady Naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji,
6. dr hab. Maciej Hartliński, prof. UWM – zastępca przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji,
7. przewodniczący Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego,
8. mgr Marlena Żochowska – kierownik dziekanatu.
Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)
 9. dr Tomasz Nowakowski - Przedstawiciel ZNP
 10. mgr Dorota Majewska - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność"

Podstawa prawna:

§24, ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.