Strategia Rozwoju Wydziału

STRATEGIA ROZWOJU
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W OLSZTYNIE NA LATA 2017-2020


Misją Wydziału Nauk Społecznych jest kształcenie studentów i kadr naukowych oraz rozwój nauki w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych obszarach życia społecznego.

Wizja
Rozwój Wydziału Nauk Społecznych jest realizowany w wymiarach: regionalnym, krajowym i międzynarodowym, przy czym:
    1. W obszarze NAUKI Wydział jest:
          a. Liderem badań naukowych w zakresie edukacji, polityki, bezpieczeństwa i problemów społecznych
          b. Inicjatorem wdrażania i popularyzacji wyników badań w zakresie edukacji, polityki, bezpieczeństwa i problemów społecznych
          c. Partnerem w rozwiązywaniu problemów środowiska edukacyjnego i społeczno-politycznego
    2. W obszarze KSZTAŁCENIA Wydział jest:
          a. Liderem w zakresie kształcenia i dokształcania kadr na potrzeby środowiska edukacyjnego i społeczno-politycznego
          b. Inicjatorem dyskusji nad edukacją, polityką, bezpieczeństwem i problemami społecznymi
          c. Konsultantem w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych politycznych i społecznych oraz związanych z bezpieczeństwem
    3. W obszarze WSPÓŁPRACY Wydział jest:
          a. Partnerem świadczącym usługi naukowo-badawcze
          b. Usługobiorcą środowiska edukacyjnego, społecznego i politycznego
          c. Autonomicznym podmiotem reagującym na potrzeby środowiska edukacyjnego i społeczno-politycznego
    4. W obszarze ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Wydział jest:
          a. Podmiotem udoskonalającym system zarządzania własnymi zasobami ludzkimi
          b. Jednostką efektywnie zarządzającą środkami finansowymi i materialnymi Wydziału
          c. Kreatorem własnego wizerunku

cały dokument pdf