Informacje dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania RDN - zobacz »

Dobre praktyki - zobacz »

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla którego podmiotem habilitującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa UCHWAŁA Nr 361 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - zobacz »