Informacje dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z  2022 r. poz. 574 ze zm.) postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej

Wymagania RDN - zobacz »

Dobre praktyki - zobacz »

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla którego podmiotem habilitującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa uchwała Senatu UWM

Uchwała Nr 24 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - zobacz »

Uchwała Nr 553 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - zobacz »

W przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych przeprowadza się kolokwium habilitacyjne

Procedura przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika została przyjęta uchwałą Nr 12/2021 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 kwietnia 2021 r. – pobierz »