Doktoranci

Zalecenia dotyczące składania wniosku o wyznaczenie promotora dla doktorantów,
którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i wszczynają
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika

W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów. Wniosek musi zostać złożony nie później niż do końca 6 semestru studiów.

Warunkiem złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów jest posiadanie w dorobku:

a) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) lub

b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.478 ze zm.), albo rozdziału w takiej monografii.

Wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów winien zostać sporządzony według wzoru - pobierz »

Do wniosku o wyznaczenie promotora należy załączyć:

a) zgodę na pełnienie funkcji promotora wyrażoną przez osobę/osoby wskazane przez kandydata na promotora albo promotorów oraz promotora pomocniczego, jeżeli jego udział w postępowaniu jest wskazany - pobierz »

b) wykaz osiągnięć kandydata do stopnia doktora – wykaz publikacji powinien zostać przygotowany zgodnie z § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz.U. z 2019 r. poz. 496 ze zm.),

c) informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli doktorant ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.