Procedury

Procedura przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych pobierz PDF »

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) przewody doktorskie prowadzone w pierwszej instancji i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. umarza się albo zamyka się.

O 1 października 2019 r. postępowania o awans naukowy wszczynane są na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego następuje na  wniosek osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej.

Wymagania RDN https://www.rdn.gov.pl/postepowanie-habilitacyjne.html

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, dla którego podmiotem habilitującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa:

UCHWAŁA Nr 361 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (ze zm.)

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-497-2024/

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-361-2023/

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, dla którego podmiotem doktoryzującym jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie określa uchwała Senatu UWM:

1) w trybie kształcenia w Szkole Doktorskiej UWM oraz w trybie eksternistycznym

UCHWAŁA Nr 362Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 rokuwprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (ze zm.)

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-498-2024/

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-362-2023/

2) w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce

UCHWAŁA Nr 23 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca uchwałę Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzającą procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-23-2020/

UCHWAŁA Nr 552 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

https://bip.uwm.edu.pl/artykuly/uchwaly-senatu/uchwaly-senatu-552-2019/