Zasady udzielania wsparcia

Kodeks dobrych praktyk

zawierający zasady udzielania wsparcia oraz pracy ze studentami

z niepełnosprawnością na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 przyjęty decyzją Dziekana WNS nr 1 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania z osobami z niepełnosprawnością na WNS UWM w Olsztynie

 

I. CELE I PODSTAWY PRAWNE

§ 1

Celem niniejszego Kodeksu dobrych praktyk jest określenie zasad udzielania wsparcia oraz pracy ze studentami z niepełnosprawnościami, zmierzających do zapewnienia im równych szans w realizacji efektów kształcenia określonych na kierunkach Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie.

§ 2

 1. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM stosuje rozwiązania alternatywne ułatwiające studiowanie osobom z niepełnosprawnościami, uwzględniające stopień i charakter niepełnosprawności studentów oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów i dokłada wszelkich starań, aby zrealizować cel, o którym mowa w § 1 z jednoczesnym zapewnieniem poszanowania wymagań merytorycznych.
 2. Dziekan realizuje powyższe zadania za pośrednictwem Opiekuna wydziałowego studentów niepełnosprawnych oraz w ścisłej współpracy z Biurem ds. osób niepełnosprawnych działających na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 § 3

 1. Niniejszy Kodeks dobrych praktyk został opracowany na wzór Kodeksu dobrych praktyk przyjętego przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na mocy Uchwały Nr 2/2019/D z dnia 8 lutego 2019 r., w oparciu o zakres uprawnień studentów z niepełnosprawnościami określony w Regulaminie studiów UWM w Olsztynie, który został wprowadzony na mocy Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 roku z późniejszymi zmianami (dalej jako Regulamin studiów UWM).
 2. Zasady wyrażone w niniejszym Kodeksie dobrych praktyk są zgodne z procedurami określonymi w Regulaminie studiów UWM i stanowią wyłącznie ich uzupełnienie.

 

 II. OPIEKUN WYDZIAŁOWY STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

§ 4

Działania podejmowane na Wydziale Nauk Społecznych UWM na rzecz studentów z niepełnosprawnościami koordynuje Opiekun wydziałowy studentów niepełnosprawnych.

§ 5

Opiekun wydziałowy studentów niepełnosprawnych działa z upoważnienia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

§ 6

 Do zadań Opiekuna wydziałowego studentów niepełnosprawnych należy w szczególności:

a) udzielanie i rozpowszechnianie informacji na temat dostępnych form wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami oraz procedur ubiegania się o ich przyznanie;

b) pośredniczenie w kontaktach studenta z wykładowcami, pracownikami administracyjnymi, pracownikami Biura ds. osób niepełnosprawnych oraz samorządem studenckim;

c) udzielanie konsultacji indywidualnych (dyżury);

d) udzielanie informacji, konsultacji ora odpowiedzi na pytania pracownikom dydaktycznym i naukowo-dydaktycznym w zakresie pracy ze studentem z niepełnosprawnościami, a także o dostępnych dla pracowników formach wsparcia i szkoleniach;

e) nadzór nad procedurą ubiegania się oraz realizacją indywidualnej organizacji studiów oraz dostosowaniem formy prowadzenia zajęć i zaliczeń do potrzeb studenta;

f) przygotowywanie informacji o dostępnych formach wsparcia dla studentów z niepełnosprawnościami na stronę internetową Wydziału i czuwanie nad ich poprawnością i aktualizacją;

g) przygotowanie procedur wydziałowych mających na celu ułatwienie studentom z niepełnosprawnościami funkcjonowania w środowisku akademickim z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb oraz uprawnień wynikających z regulaminu studiów UWM.

 

III.  ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA

§ 7

Aby ułatwić studentom z niepełnosprawnościami otrzymanie wsparcia w procesie kształcenia informacje na temat dostępnych form wsparcia oraz obowiązujących procedur udostępniane są za pośrednictwem:

a) strony internetowej Wydziału Nauk Społecznych;

b) przez opiekunów roku podczas spotkań ze studentami;

c) przez Opiekuna wydziałowego studentów niepełnosprawnych na pełnionych dyżurach.

Wsparcie udzielane jest studentom na ich pisemny wniosek po zgłoszeniu chęci otrzymania go.

§ 8

Informacje na temat stanu zdrowia i zgłaszanych przez studenta z niepełnosprawnościami problemów, a w szczególności dokumentacja związana z niepełnosprawnością, objęte są klauzulą poufności.

§ 9

W sprawach dotyczących indywidualnych potrzeb wynikających  z rodzaju niepełnosprawności student powinien samodzielnie i dobrowolnie kontaktować się z Opiekunem wydziałowym studentów niepełnosprawnych oraz innymi osobami właściwymi w zakresie podejmowania decyzji i udzielania informacji dotyczących studenta.

§ 10

Przyjęcie lub wydanie dokumentów czy też udzielenie informacji w sprawie studenta jest możliwe w uzasadnionych przypadkach osobie do tego przez studenta upoważnionej.

 

IV. STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

§ 11

 1. Studentom z niepełnosprawnościami lub ze względu na stan zdrowia na mocy obowiązującego Regulaminu studiów UWM przysługuje prawo wnioskowania o zastosowanie rozwiązań alternatywnych ułatwiających studiowanie.
 2. Rozwiązania alternatywne mogą dotyczyć zarówno dostosowania realizacji zajęć, jak i zaliczeń oraz egzaminów do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.
 3. Rozwiązania alternatywne mogą być przyznane studentowi na okres jednego semestru lub całego roku akademickiego.

§ 12

Wniosek o zastosowanie rozwiązań alternatywnych zgodnie z § 7 ust. 11 obowiązującego Regulaminu studiów UWM mogą złożyć następujące osoby:

a) osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,

b) osoby przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych,

c) osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 13

 1. Decyzje w przedmiocie stosowania alternatywnych rozwiązań ułatwiających studiowanie studentom z niepełnosprawnościami podejmuje Dziekan Wydziału na podstawie pisemnego wniosku studenta.
 2. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie zgodnie z zasadą wyrównywania szans studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i racjonalnego dostosowania tego procesu do ich indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
 3. Przed podjęciem decyzji o wyrażeniu bądź odmowie zgody na zastosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studenta Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

§ 14

Zastosowane rozwiązania alternatywne muszą pozostawać w związku z rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia studenta i uwzględniać m.in.:

a) stopień i rodzaj niepełnosprawności, a w przypadkach o których mowa w § 7 ust. 11 lit. b) i c) obowiązującego Regulaminu studiów UWM szczególne potrzeby związane ze stanem zdrowia;

b) uzasadnione i racjonalne potrzeby osoby ubiegającej się o zastosowanie rozwiązań alternatywnych;

c) istnienie związku pomiędzy rodzajem niepełnosprawności lub stanem zdrowia a trudnościami w procesie kształcenia;

d) konieczność spełnienia wymogów merytorycznych i wynikających ze specyfiki danego przedmiotu i kierunku studiów.

§ 15

  Zastosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studenta.

§ 16

 1. Wniosek, o którym mowa w § 10, student zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej nie później niż 2 tygodnie przed planowanym terminem skorzystania z rozwiązań alternatywnych. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się złożenie wniosku po tym terminie, o ile rodzaj planowanych rozwiązań umożliwia ich wprowadzenie pomimo upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, a termin złożenia wniosku umożliwi Dziekanowi podjęcie decyzji w sprawie.
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek taki może być złożony przez upoważnioną do tego osobę na podstawie pełnomocnictwa.
 3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Kodeksu dobrych praktyk. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być złożony również w formie elektronicznej za pośrednictwem USOS, lub w innej formie pisemnej, o ile będzie zawierał wszystkie informacje, niezbędne do podjęcia przez Dziekana Wydziału decyzji o wyrażeniu bądź odmowie zgody na zastosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studenta.

§ 17

1. We wniosku student powinien wskazać konkretne rozwiązania alternatywne, o jakie wnioskuje, oraz wskazać okoliczności uzasadniające zastosowanie wybranych przez studenta rozwiązań, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
2. Student w zakresie realizacji zajęć może ubiegać się w szczególności o możliwość:

a) otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia, jeśli wykorzystuje je w czasie prowadzonych zajęć,

b) nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,

c) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),

d) korzystania z usług stenotypisty,

e) zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,

f) wydłużenia czasu zaliczenia.

3. Student w zakresie dostosowania egzaminu z danego przedmiotu do indywidualnych potrzeb może ubiegać się w szczególności o możliwość:

a) zmiany formy egzaminu z pisemnego na ustny lub z ustnego na pisemny,

b) wydłużenia czasu egzaminu,

c) korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),

d) zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom z niepełnosprawnością ruchową.

4. Student może ubiegać się o inne niż wymienione formy dostosowania prowadzenia zajęć i zaliczeń przedmiotu do jego indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności lub stanu zdrowia. Podstawą do zastosowania wskazanych rozwiązań alternatywnych oprócz form wskazanych w Regulaminie studiów UWM mogą być np. formy wynikające z wcześniejszych etapów kształcenia, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i inna dokumentacja z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz wcześniejszych doświadczeń w dotychczasowym procesie kształcenia itp.

5. Student, który otrzymał zgodę Dziekana na zastosowanie wobec niego rozwiązań alternatywnych polegających na możliwości nagrywania treści wykładów, ćwiczeń oraz innych zajęć związanych z kształceniem, czy też otrzymał od osób prowadzących zajęcia materiały dydaktyczne, zobowiązany jest złożyć we właściwym Dziekanacie oświadczenie o poszanowaniu praw autorskich – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Kodeksu dobrych praktyk. Kopia oświadczenia jest każdorazowo udostępniana do wglądu osobom prowadzącym zajęcia ze studentem.

§ 18

Decyzja Dziekana w sprawie zastosowania rozwiązań alternatywnych notyfikowana jest studentowi przez właściwy dziekanat w formie określonej we wniosku lub jeśli brak jest wskazania takiej formy – za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.

§ 19

Student może upoważnić inną osobę do odbioru decyzji – dane pełnomocnika wskazuje wówczas w pisemnym wniosku lub w oddzielnym pisemnym upoważnieniu opatrzonym własnoręcznym podpisem.

§ 20

Pracownik właściwego dziekanatu obowiązany jest uczynić wzmiankę na kopii decyzji doręczanej studentowi lub pełnomocnikowi z podaniem dokładnej daty (dzień, miesiąc, rok) doręczenia studentowi lub jeśli informacja o decyzji podawana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie – z datą przekazania studentowi informacji.

§ 21

Kopia decyzji w sprawie zastosowania rozwiązań alternatywnych jest dołączana przez właściwy dziekanat do akt studenta.

§ 22

W przypadku pozytywnej decyzji o zastosowaniu rozwiązań alternatywnych student może we wniosku lub w terminie późniejszym pisemnie upoważnić dziekanat do przesłania wynikających z wniosku zaleceń do nauczycieli akademickich lub osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentem. W przypadku braku takiego upoważnienia student zobowiązany jest niezwłocznie samodzielnie powiadomić prowadzących zajęcia o przysługujących mu rozwiązaniach alternatywnych.

§ 23

Od momentu otrzymania informacji o przyznanych studentowi rozwiązaniach alternatywnych nauczyciele akademiccy oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne ze studentem w zakresie objętym wnioskiem, zobowiązane są do niezwłocznego dostosowania się do decyzji Dziekana i wdrożenia wskazanych we wniosku rozwiązań alternatywnych z uwzględnieniem § 15 i 16.

§ 24

Wszystkie osoby uczestniczące w procedurze rozpatrywania wniosku o zastosowanie rozwiązań alternatywnych wobec studenta zobowiązane są do ochrony  danych wrażliwych związanych z niepełnosprawnością lub stanem zdrowia osoby wnioskującej oraz do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym.