Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością

Na Wydziale Nauk Społecznych działa Komisja ds. Studentów z Niepełnosprawnością w składzie:

a) dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM – Wydziałowy  opiekun  studentów niepełnosprawnych; adres e-mail: k.cwirynkalo@uwm.edu.pl

b) dr Bożena Chrostowska – Koordynator ds. studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; adres e-mail: b.chrostowska@uwm.edu.pl

c) Natalia Zduńczyk – przedstawiciel studentów; adres e-mail: zdunczyk.natalia@gmail.com

2. Przewodniczącym  Komisji  ds. Studentów z  Niepełnosprawnością  jest zawsze Wydziałowy opiekun studentów niepełnosprawnych.

3. Zadaniem Komisji jest w szczególności:

a) wspieranie   studentów   z   niepełnosprawnościami   studiujących na Wydziale Nauk Społecznych w realizacji programu nauczania oraz funkcjonowaniu w środowisku akademickim,

b) udzielanie  i  rozpowszechnianie  informacji  na  temat dostępnych form  wsparcia  dla  studentów  z  niepełnosprawnościami  oraz procedur ubiegania się o ich przyznanie,

c) pomoc w kontaktach studentów z  niepełnosprawnościami z nauczycielami akademickimi, pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi,  pracownikami Biura ds. osób niepełnosprawnych oraz samorządem studenckim,

d) udzielanie  informacji,  konsultacji  oraz  odpowiedzi  na  pytania  studentom oraz pracownikom naukowo - dydaktycznym w zakresie pracy    ze studentem  z  niepełnosprawnością, a także o dostępnych dla  pracowników i studentów  formach wsparcia i szkoleniach,

e) opiniowanie  wniosków  studentów  o  zastosowanie  rozwiązań alternatywnych,

f) przygotowywanie  informacji  o  dostępnych  formach  wsparcia dla  studentów  z  niepełnosprawnościami  na  stronę  internetową Wydziału i czuwanie nad ich poprawnością i aktualizacją,

g) ewaluacja procedur wydziałowych mających na celu ułatwienie  studentom  z niepełnosprawnością funkcjonowania w środowisku akademickim z uwzględnieniem  ich szczególnych potrzeb  oraz  uprawień  wynikających z   Regulaminu  Studiów UWM,

h) współpraca z innymi Komisjami Wydziału  i Uczelni.

5. Wytyczne w zakresie  zasad  udzielania  wsparcia  oraz  pracy  ze studentem  z  niepełnosprawnością na Wydziale Nauk Społecznych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej Decyzji.