Rok 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu:

Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania

Temat konferencji: Nauczyciel w cyfrowym świecie

Olsztyn, 7-8  kwietnia 2017 roku

 

W dniach 7-8 kwietnia br. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii „Stara Kotłownia” odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania.Tematem konferencji był Nauczyciel w cyfrowym świecie, a jej organizatorami Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej oraz Katedra Wczesnej Edukacji na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.

Kontynuując rozważania podjęte w ramach ubiegłorocznego spotkania Uczeń i jego cyfrowy świat, tym razem konferencja skoncentrowana została na wyzwaniach, jakie stawia dynamicznie zmieniający się świat medialny przed nauczycielem i szkołą. Istniejąca rozbieżność miedzy tradycyjnym działaniem szkoły a współczesnymi realiami jej funkcjonowania wskazuje na konieczność poszukiwania nowych dróg porozumienia podmiotów edukacji i wyznacza nauczycielowi nowe role. Intencją organizatorów był również dialog różnych środowisk edukacyjnych i wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych etapów kształcenia. Zaproponowano różne formy porozumienia takie, jak wykłady w sesjach plenarnych, dyskusje, referaty w sekcjach, sesje posterowe, plakatowe oraz warsztaty.

Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM. Na wstępie głos zabrali Prorektor ds. Nauki dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM oraz Prodziekan WNS dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM. Nie zabrakło także przedstawicieli olsztyńskich władz oświatowych. Swoją obecnością uczestników konferencję zaszczycili Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki oraz Dyrektor Wydziału ds. Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie Barbara Antczak.

Obrady plenarne odbyły się w dwóch częściach i zostały wypełnione wystąpieniami prelegentów reprezentujących różne ośrodki akademickie i edukacyjne w Polsce. Podczas piątkowych obrad dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM mówiła o współczesnym przesunięciu socjalizacyjnym, prof. UwB, dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc przybliżyła problematykę konektywnego uczenia się nauczyciela, a prof. zw. dr hab. Lucyna Kopciewicz przedstawiła badania na temat kulturowego starcia pokoleniowego z technologiami mobilnymi przeprowadzone w pomorskich szkołach. W sobotę sesję plenarną rozpoczął prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak, którypodjął refleksję nad kapitałem intelektualnym i moralnym uczniów funkcjonujących w dwóch realnych/nierealnych światach – cyfrowym i szkolnym. Następnie dr Aleksandra Szyller przedstawiła propozycje „cyfrowych” rozwiązań edukacyjnych stanowiących odpowiedź na szkołę zdominowaną podręcznikami.

Ważnym elementem w programie konferencji były obrady w sekcjach koncentrujące się wokół dwóch zagadnień: Uczeń i nauczyciel – podmiot medialnej rzeczywistości oraz Cyfrowy świat ucznia i nauczyciela – instrumentarium. W ich trakcie można byłoby wysłuchać szesnastu wystąpień zaprezentowanych przez osoby związane z różnymi ośrodkami akademickimi i instytucjami w Polsce, m.in. Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Dolnośląską Szkołą Wyższą, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Akademią Morską w Gdyni, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uzupełnieniem obrad naukowych były warsztaty, które zorganizowano głównie z myślą o nauczycielach zgromadzonych podczas konferencji, reprezentujących 15 olsztyńskich szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków doskonalenia zawodowego. Uczestnicy warsztatów mieli więc okazję: poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi dostępnych na platformie learningapps do tworzenia aplikacji dydaktycznych dla uczniów i z uczniami (warsztat prowadzony przez dr Bożenę Staruch); zapoznać się z najlepszymi aplikacjami dla młodych czytelników, artystów i naukowców (warsztat prowadzony przez dr Małgorzatę Cackowską); poznać sposoby budowania środowiska uczącego się z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego „Tablit” (warsztat prowadzony przez dr Annę Basińską), wypróbować aplikacje, które warto, by znalazły się w wirtualnej teczce każdego nauczyciela (warsztat prowadzony przez mgr Jolantę Okuniewską) oraz zapoznać się z elementami programowania online i offline (warsztat prowadzony przez mgr Karolinę Żelazowską).

Perspektywę cyfrowego tubylca można było natomiast poznać, dzięki sesji plakatowej przygotowanej pod kierunkiem mgr Magdaleny Słowik, stanowiącej wystawę prac plastycznych dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Olsztynie. Prace były poświęcone tematyce użytkowania cyberprzestrzeni przez współczesnych uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji.