Staże

Zasady odbywania staży badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych:

1) odbywanych przez nauczycieli akademickich będących pracownikami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w innych jednostkach naukowych lub podmiotach gospodarki,

2) realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie przez:

a) nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach naukowych, na podstawie zawartych pomiędzy uczelniami umów o współpracy,

b) nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, podejmujących staż w trybie indywidualnym,

c) nauczycieli akademickich przybywających do UWM w ramach realizacji projektów

określa zarządzenie Nr 121/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2023 r. - zobacz »