Informacje dla studentów

(szczegóły w zakładce "Kierunki studiów") 

 

Szanowni Studenci 

w celu prawidłowej realizacji praktyk oraz odpowiedniego obiegu dokumentów
konieczne jest postępowenie zgodne z poniższymi krokami

  

STUDENT - OBIEG DOKUMENTÓW

 Krok I

Spotkanie z opiekunem praktyk WNS. Student otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące praktyki (m.in. instrukcje, zasady odbywania praktyki, miejsce praktyki, sposoby rozliczenia, informacja na temat ubezpieczenia i zasad przestrzegania BHP w placówce). Termin ustala opiekun praktyk WNS (wykaz w zakładce - wykaz opiekunów praktyk).

Krok II

Student pobiera „wniosek o praktykę studencką”   ze strony 
http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki
Z „wnioskiem o praktykę studencką ” udaje się do placówki, celem otrzymania zgody (na praktykę) zaopatrzonej w podpis i pieczątki dyrektora, placówki/szkoły /firmy.

Krok III

Student  pobiera i wypełnia druk  „Umowę o organizację praktyki... ze strony
http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki
Wypełnione dokumenty umowa o organizację w dwóch egzemlarzach,  wniosek o praktykę... , dzienniczek praktyk (pierwszą stronę)  przedstawia opiekunowi praktyk WNS do 10 maja 2018 roku** 
(wykaz opiekunów: http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki/wykaz-opiekunow-praktyk)

Krok IV

Drugie spotkanie z opiekunem praktyk WNS. Student otrzymuje potwierdzony przez Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS komplet dokumentów (wykaz poniżej), który dostarcza w miejsce planowanej praktyki.

  1. Umowa o organizację praktyki
  2. Dzienniczek praktyk
  3. Program praktyk
  4. Umowa zlecenie * (dotyczy wyłącznie kierunków: Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika - Wczesna edukacja, Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Student zobligowany jest dostarczyć wypełnione dokumenty do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych nie później niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem realizacji praktyki.  Umowy mogę być dostarczone pocztą (ul.Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn)

Student z programem praktyk i dzienniczkiem praktyk udaje się do placówki celem realizacji praktyki.

Krok V

Po zrealizowaniu praktyki w placówce, student bezzwłocznie dostarcza opiekunowi praktyk uzupełniony dzienniczek praktyk (oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk, np. sprawozdanie z praktyk).

 

 DZIENNICZEK PRAKTYK - DRUK