Informacje dla studentów

Szanowni Studenci 

w celu prawidłowej realizacji praktyk oraz odpowiedniego obiegu dokumentów
konieczne jest postępowanie zgodne z poniższymi krokami

  

STUDENT - OBIEG DOKUMENTÓW

 Krok I

Spotkanie z opiekunem praktyk WNS. Student otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące praktyki (m.in. instrukcje, zasady odbywania praktyki, miejsce praktyki, sposoby rozliczenia, informacja na temat ubezpieczenia i zasad przestrzegania BHP w placówce). Termin ustala opiekun praktyk WNS (wykaz w zakładce - wykaz opiekunów praktyk).

Krok II

Student pobiera „wniosek o praktykę studencką”   ze strony 
http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki
Wniosek należy wydrukować dwustronnie.

Z „wnioskiem o praktykę studencką ” student udaje się do placówki, celem otrzymania zgody (na praktykę) zaopatrzonej w podpis i pieczątki dyrektora, placówki/szkoły /firmy. Student podpisuje wniosek w dwóch "pozycjach". Następnie wniosek podpisuje opiekun praktyk. Wniosek jest kompletny dopiero po uzyskaniu wszystkich podpisów.

Krok III

Student  pobiera i wypełnia druk  „Umowę o organizację praktyki... ze strony
http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki

Umowę należy wydrukować dwustronnie, w dwóch egzemplarzach.

Krok IV

Student drukuje w dwóch egzeplarzach właściwy program praktyk. Jeden dołącza do dokumentacji dla opiekuna praktyk, drugi przedstawia opiekunowi w miejscu odbywania praktyki ciągłej.

 

Wypełnione dokumenty umowa o organizację praktyki w dwóch egzemlarzach,  wniosek o praktykę... , program praktyk, dzienniczek praktyk (pierwszą stronę)  przedstawia opiekunowi praktyk WNS najpóźniej do 10 maja 2019 roku (nie dotyczy studentów 2 roku II stopnia Wczesnej edukacji, 3 roku I stopnia Pedagogiki wczesnej edukacji)
(wykaz opiekunów: http://wns.uwm.edu.pl/oferta-ksztalcenia/praktyki/wykaz-opiekunow-praktyk)

Do Ośrodka Praktyk dokumentację przekazują opiekunowie praktyk ciągłych.

 

Krok V

Drugie spotkanie z opiekunem praktyk WNS. Student otrzymuje potwierdzony przez Ośrodek Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych WNS komplet dokumentów (wykaz poniżej), który dostarcza w miejsce planowanej praktyki.

  1. Umowa o organizację praktyki
  2. Dzienniczek praktyk
  3. Program praktyk
  4. Umowa zlecenie * (dotyczy wyłącznie kierunków: Pedagogika wczesnej edukacji, Pedagogika - Wczesna edukacja, Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Student zobligowany jest dostarczyć wypełnione dokumenty do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych przed końcem zajęć w semestrze letnim, czyli do 16 czerwca 2019 r. (nie dotyczy studentów 2 roku II stopnia Wczesnej edukacji, 3 roku I stopnia Pedagogiki wczesnej edukacji) ul.Żołnierska 14, 10-561 Olsztyn, pokój 18

Student z programem praktyk i dzienniczkiem praktyk udaje się do placówki celem realizacji praktyki.

 

Krok VI

Po zrealizowaniu praktyki w placówce, student bezzwłocznie dostarcza opiekunowi praktyk uzupełniony dzienniczek praktyk (oraz ewentualnie inne dokumenty wymagane przez opiekuna praktyk, np. sprawozdanie z praktyk).

 

 DZIENNICZEK PRAKTYK - DRUK