Akty prawne regulujące odbywanie praktyk studenckich na Wydziale Nauk Społecznych UWM

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 2003  Pobierz »

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela poz. 1872  Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów poz. 1869  Pobierz »

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1690) Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Pobierz »

ZARZADZENIA REKTORA:

Nr 98/2023 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 września 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich Pobierz »

Nr 9/2023 z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich Pobierz »

Nr 98/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pobierz »

Nr 90/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii  Pobierz »

Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich  Pobierz »

Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich  Pobierz »

Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii  Pobierz »

Nr 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2  Pobierz »

DECYZJA Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020  Pobierz »

Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2  Pobierz »

REKOMENDACJE:

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni z dnia 2 września 2020 r.  Pobierz »

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z dnia 1 kwietnia 2020 r.  Pobierz »

REGULAMINY WEWNĘTRZNE:

Regulamin Studiów UWM (zwłaszcza § 25 dotyczący realizacji praktyk)  Pobierz »

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »

Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »