Akty prawne regulujące odbywanie praktyk studenckich na Wydziale Nauk Społecznych UWM

USTAWY I ROZPORZĄDZENIA:

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Pobierz »

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   Pobierz »

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Pobierz »

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  Pobierz »

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  Pobierz »

ZARZADZENIA REKTORA:

Nr 90/2021 z dnia 7 października 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie systemów pracy obowiązujących w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii  Pobierz »

Nr 54/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad realizacji praktyk studenckich  Pobierz »

Nr 53/2021 z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie zasad wynagradzania osób sprawujących nadzór nad realizacją praktyk studenckich  Pobierz »

Nr 82/2020 z dnia 1 października 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego lub epidemii  Pobierz »

Nr 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2  Pobierz »

DECYZJA Nr 47/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ramowej organizacji roku akademickiego 2019/2020  Pobierz »

Nr 37/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2  Pobierz »

REKOMENDACJE:

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim. Rekomendacje dla władz uczelni z dnia 2 września 2020 r.  Pobierz »

Rekomendacje dotyczące realizacji praktyk na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z dnia 1 kwietnia 2020 r.  Pobierz »

REGULAMINY WEWNĘTRZNE:

Regulamin Studiów UWM (zwłaszcza § 25 dotyczący realizacji praktyk)  Pobierz »

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »

Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »