Odpowiedzi na Wasze pytania

1. Czy na studiach niestacjonarnych również odbywa się praktykę?

 • Tak, praktyki są obowiązkowe i odbywają je zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

2. Czy jeżeli odbyłam/em praktykę na studiach licencjackich to muszę odbyć ją również na studiach magisterskich?

 • Tak, nawet jeżeli odbyłaś/eś praktyki na studiach pierwszego stopnia, to nie zwalniają  Cię one z odbycia praktyk na studiach drugiego stopnia.

3. Na którym roku studiów odbywa się praktykę?

 • Termin odbywania praktyk wynika z planu studiów i może różnić się pomiędzy poszczególnymi kierunkami.  W celu uzyskania rzetelnej informacji skontaktuj się ze swoim Dziekanatem lub Ośrodkiem Praktyk WNS.
 • SPRAWDŹ

4. Jak długo trwają praktyki?

 • Praktyki na poszczególnych kierunkach mogą trwać 60h, 90h, 120h, 160h. Czas trwania praktyki określa plan studiów.
 • SPRAWDŹ

5. Gdzie odbywa się praktyki?

 • Praktyki odbywa się w instytucjach właściwych merytorycznie dla danego kierunku studiów. Są one wskazane w Programach praktyk dla poszczególnych kierunków/zakresów.

6. Czy uczelnia wskaże mi konkretne miejsce odbywania praktyki?

 • Nie, miejsce odbycia praktyki wybierasz sam i w celu jej odbycia kontaktujesz się bezpośrednio z instytucją przyjmującą na praktyki. Student samodzielnie wybiera miejsce praktyk zgodnie z instrukcją praktyk właściwą dla specjalności bądź kierunku studiów. Wybór placówki ostatecznie akceptuje opiekun praktyk WNS.

7. Kiedy odbywa się praktyki?

 • Termin odbywania praktyk jest zgodny z programem kształcenia, programem studiów, w tym z planem studiów i siatką godzin danego kierunku bądź specjalności/modułu/zakresu. Najczęściej odbywa się je w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień, wrzesień), a zaliczenia uzyskuje się do 30 września danego roku akademickiego. Uwaga – występują również praktyki, które mają termin realizacji w trakcie semestru zimowego lub letniego. Najlepiej sprawdź szczegóły dotyczące Twojego kierunku w odpowiedniej zakładce na stronie Ośrodka.

8. Czy mogę odbyć praktykę w innym terminie niż wskazany?

 • Tak, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli chcesz odbyć praktyki w czasie trwania semestru zimowego lub letniego musisz uzyskać pisemną zgodę Prodziekana ds. kształcenia i rozwoju, po wcześniejszej zgodzie opiekuna praktyk. Warunkiem jest, by praktyka nie kolidowała z realizowanymi przez Ciebie zajęciami dydaktycznymi.

9. Jakie dokumenty są mi potrzebne do odbycia praktyki?

 • Dokumentami niezbędnymi do odbycia praktyk są:

- WNIOSEK O PRAKTYĘ STUDECKĄ

- UMOWA O ORGANIZACJĘ PRAKTYKI

- DZIENNICZEK PRAKTYK

- KARTA OCENY

- SPRAWOZDANIW Z PRAKTYK

Wszystkie znajdziesz na stronie WNS w zakładce Praktyki.

10. Czy przed odbyciem praktyk muszę się ubezpieczyć?

 • Tak, istnieje obowiązek ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania praktyki. Placówka/instytucja może oczekiwać udokumentowania posiadania polisy, oraz odmówić przyjęcia praktykanta ze względu na jej brak.