Informacje dla opiekunów praktyk z Wydziału Nauk Społecznych

Szanowni Państwo, Opiekunowie praktyk ciągłych WNS

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

 

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »

Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Pobierz »

  

Opiekun praktyk z Wydziału Nauk Społecznych  – opiekun merytoryczny praktyki ciągłej, osoba odpowiedzialna za przygotowanie studentów do realizacji praktyki ciągłej oraz po osiągnięciu przez studenta efektów uczenia odpowiedzialna za zaliczenie praktyki w systemie USOS. Odpowiada za:
• współpracę z Wydziałowym Koordynatorem Praktyk oraz Ośrodkiem Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych w sprawie organizacji i dokumentacji praktyk;
• zorganizowanie spotkania ze studentami, w trakcie którego zostaną przygotowani do odbycia praktyk, przekazanie studentom założeń praktyk, zasad ich realizacji oraz warunków zaliczenia;
• zweryfikowanie miejsc wybranych przez studentów w celu zrealizowania praktyki pod kątem ich zgodności z Programem praktyk właściwym dla studiowanego kierunku/zakresu;
• udzielanie studentom wskazówek metodycznych dotyczących sposobu realizacji praktyk;
• dopuszczenie studentów do realizacji praktyk poprzez weryfikację złożonych przez studentów dokumentów: Wniosków o realizację praktyki wraz z Umowami o organizację praktyki studenta;
• sprawowanie kontroli nad merytorycznym przebiegiem praktyk zgodnie z ustalonym programem i wyznaczonymi celami;
• sprawdzanie dokumentacji przedstawionej przez studenta będącej świadectwem realizacji praktyk
• sprawdzania dokumentacji przedstawionej przez studenta będącej świadectwem realizacji praktyk oraz do zaliczenia/ocenienia praktyki zgodnie z warunkami zawartymi w Programie praktyk właściwym dla studiowanego kierunku/zakresu;
• wprowadzenie danych o zaliczeniu do systemu USOS zgodnie z harmonogramem zaliczania semestru, w którym jest realizowana praktyka;
• przekazanie kompletu dokumentów studentów po zaliczeniu praktyki do OPPiZ;
• rozstrzyganie, wspólnie z Dziekanem oraz Wydziałowym Koordynatorem Praktyk, problemów i wątpliwości związanych z przebiegiem praktyk;
• uczestniczenie w tworzeniu wydziałowej bazy placówek, w których studenci mogą odbywać praktyki.
• odwołanie studenta z praktyki w przypadku naruszenia przez niego regulaminu zakładu pracy.