• ”Prowadzone

  Teoretyczne podstawy wychowania
  Pedagogika kultury
  Seminarium magisterskie
  Seminarium dyplomowe

 • ”Dorobek

  Monografie autorskie i wieloautorskie:

  1. J. Górniewicz (red.), Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, Prace Naukowe CBS UWM, Zeszyt 2, Olsztyn 2012,ISBN 879-83-932718-1-8.

  2. J. Górniewicz, Pomiędzy rokiem 2008-2012. Krótkie sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2012.

  3. J. Górniewicz (red.), Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-932718-7-0.

  4. J. Górniewicz, M. Aleksandrowicz, W. Cieszczyński, Aleja ofiar Katyńskich w Kortowie, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-932718-5-6.

  5. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6.

  6. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.) , Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-08-9.

  7. J. Górniewicz, P. Piotrowski, Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Szkice filozoficzno-humanistyczne, Warszawa-Olsztyn 2014, ISBN 978-83-64736-16-2.

  8. J. Górniewicz, P. Piotrowski, Uniwersytet jako źródło wartości kultury, Warszawa-Olsztyn 2014, ISBN 978-83-64736-16-2.

  9. P. Piotrowski, J. Górniewicz, Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe, Olsztyn 2015.

  10. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  11. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  12. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-02-2.

  13. P. Piotrowski, J. Górniewicz, Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe, Olsztyn 2015, ISBN 978 – 83 – 63911 – 11 – 9.

  14. J. Górniewicz (red.), Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 7, Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  15. J. Górniewicz, A. Małyska (red.), Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 6, Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych, ISBN978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. J. Górniewicz, Szkolnictwo zawodowe – diagnoza stanu oraz możliwości rozwoju, „Wychowanie na co dzień” 2012, nr 7-8

  2. J. Górniewicz, Szkolnictwo wyższe w toku przemian – zaczyn debaty, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  3. J. Górniewicz, Praktyki w toku studiów w opinii pracodawców i studentów, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  4. J. Górniewicz, Edukacja i autoedukacja. Recenzja pracy Dzierżymira Jankowskiego ‘edukacja i autoedukacja – współzależność, konteksty, twórczy rozwój, Toruń 2012, ISSN 1230-7785

  5. J. Górniewicz, Kształcenie ogólne i kształcenie specjalistyczne w programach akademickich. Zaczyn debaty „Wychowanie na co dzień” 2013, nr 7-8, ISSN 1230-7785.

  6. J. Górniewicz, Wizje i ich Re-wizje, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski, Olsztyn 2013.

  7. J. Górniewicz, Szkolnictwo wyższe w Polsce po 1990 roku – sukces czy porażka systemu politycznego, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  8. J. Gorniewicz, Aktywność kulturalna studentów w misji uniwersytetu, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  9. J. Górniewicz, Edukacja i kultura artystyczna, (w:) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014.

  10. J. Górniewicz, Kryzys, czy kres idei uniwersytetu, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  11. J. Górniewicz, Wyobraźnia jako źródło poznania naukowego w XIX wiecznych koncepcjach psychologicznych, (w:) J. Gołota (red.), Miedzy historia polityczną a historią społeczną, Pułtusk, Olsztyn, Ostrołęka, Warszawa 2014, ISBN 978-83-62775-18-7.

  12. J. Górniewicz, Zapomniane źródło twórczości – wyobraźnia, (w:) J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska (red.) Poszukiwania filozoficzne, cz. II Etyka-Sztuka-Władza i historia, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-60636-38-1.

  13. J. Górniewicz, Paneuropejski „duch” w społeczności akademickiej Olsztyna, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  14. J. Górniewicz, Spory o wizje kształcenia akademickiego /w akademiach, „Wychowanie na co dzień” 2015, nr 3.

  15. J. Górniewicz, Centrum nauki jako nowa oferta edukacji pozaszkolnej uzupełniająca kształcenie formalne, „Wychowanie na co dzień” 2015, nr 6.

  16. J. Górniewicz, Szkoły wyższe – od aksjologii do zbiurokratyzowanej praktyki. Prolegomena, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM. Zeszyt 7, (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  17. J. Górniewicz, Cykliczne zagrożenie – reifikacja uniwersytetu. Problem relacji władzy ze środowiskiem akademickim na przełomie XX i XXI wieku, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM. Zeszyt 7, (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  18. J. Górniewicz, Idea kształcenia pedagogów o specjalności – pedagogika twórczości i uzdolnień kierunkowych, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace naukowe Centrum Badań Społecznych UWM. Zeszyt 7, (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  19. J. Górniewicz, Centra Nauki jako źródła generowania wartości edukacyjnych. Analiza z perspektywy pedagogiki kultury, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych, Zeszyt 6 (red. J. Górniewicz, A. Małyska), Olsztyn 2015, Wydawca Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  20. J. Górniewicz, Od pedagogiki kultury do pedagogiki refleksyjnej, czyli od Doltheya do Lenzena – pięć pokoleń niemieckich badaczy problematyki wychowawczej. Analiza z pozycji postpedagogicznych, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych, Zeszyt 6 (red. J. Górniewicz, A. Małyska), Olsztyn 2015, Wydawca Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  21. J. Górniewicz , Posłowie, w: K. Bagan – Wajda, Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym… ISBN 978 – 83 – 63911 – 15 – 7, Olsztyn 2015.

  22.J. Górniewicz, Wzorzec nauczyciela akademickiego okresu przełomu politycznego w Polsce i w ćwierćwiecze później, w: Codzienność edukacyjna – retrospektywa i nowe wyzwania, (red.) J. Górniewicz, U. Pulińska, M. Stańczak, Olsztyn 2016.

 • ”Kontakt”

  pok. 65
  tel. 89 523 44 21
  e-mail: gorniew@uwm.edu.pl