• ”Prowadzone

  Pedagogika zdolności
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych
  Seminarium magisterskie

 • ”Dorobek

  Książki pod redakcją, artykuły i rozdziały w monografii:

  1. M. Stańczak, Wielorakie zdolności studentów, czyli o poszukiwaniu „igły w stogu siana”, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  2. M. Stańczak, Studenci i nauczyciele w procesie kształcenia – kilka refleksji wokół potrzeby zmiany, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  3. M. Stańczak, Edukacja uczniów zdolnych w szkołach wiejskich, (w:) Nasza wieś w naszych rękach, red. E. Malewska, Olsztyn 2013.

  4. M. Stańczak , Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego w szkole udawanie czy działanie, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski, Olsztyn 2013.

  5. M. Stańczak, Nauczyciel i zdolny student w przestrzeni edukacyjnej szkoły wyższej – obszary wsparcia dla rozwoju zdolności, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  6. M. Stańczak, B. Antoszewska, Dzieci zdolne z chorobą przewlekłą w systemie oświaty, (w:) Uczeń zdolny i jego edukacja. Koncepcje – badania – praktyka, red. M. Jabłonowska, Warszawa 2013.

  7. A. Małyska, M. Stańczak, P. Piotrowski, Teachers about Gifted Students – Survey in Polish Schools “European Scientific Journal” April 2014, Vol. 10, No. 10, ISSN 1857-7881.

  8. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-02-2

  9. M. Stańczak, Współpraca szkoły z rodzicami – wymiar normatywny i rzeczywisty, (w:) J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-02-2.

  10. M. Stańczak, Bariery pracy ze zdolnymi studentami w doświadczeniach nauczycieli akademickich, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  11. M. Stańczak, Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z małych szkół wiejskich, „Forum Oświatowe” 2015, nr 2, ISSN 0867 – 0323.

  12. M. Stańczak, Tutoring w edukacji – w poszukiwaniu fenomenu zjawiska, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki (red. J. Górniewicz, A. Małyska), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  13. M. Stańczak, Tutoring w edukacji akademickiej, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare zagadnienia w nowych aranżacjach słownych i aksjologii (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

 • ”Kontakt”

  pok. 71
  e-mail: malgorzata.stanczak@uwm.edu.pl