• ”Prowadzone

  Pedagogika twórczości
  Psychopedagogika twórczości
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Seminarium magisterskie

 • ”Dorobek

  Monografie wieloautorskie:
  1. A. Małyska, E. Mudrak (red.) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-87867-83-6.

  2. A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  3. J. Górniewicz, A. Małyska (red.), Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 6, Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych, ISBN978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  Artykuły i rozdziały w monografii:
  1. A. Małyska, M. Warmiński, Nauczyciel akademicki – uczony, badacz, wychowawca, (w:) Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012.

  2. A. Małyska, Współczesny społecznik oczyma studenta pedagogiki, (w:) Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012.

  3. A. Małyska, H. Kołaszewska, I. Łagodzińska, Studenci WSIiE TWP w Olsztynie o aktywności społecznej i wolontariacie. Raport z badań, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” 2012, nr 3.

  4. A. Małyska, M. Warmiński, Losy zawodowe absolwentów szkoły wyższej, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  5. A. Małyska, Wartości preferowane przez studentów wybranych kierunków studiów – analiza porównawcza, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  6. A. Małyska, Wykluczenie, wycofanie czy współistnienie? O miejscu starości we współczesnym świecie, “Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1, ISSN 1230-929X.

  7. A. Małyska, Dzieciństwo we (współ)uzależnionej rodzinie, (w:) W kręgu trudnego dzieciństwa i rodzicielstwa, red. I. Myśliwczyk, Warszawa 2013, ISBN 978-83-61 121-75-6.

  8. A. Małyska, Wybrane koncepcje dewiacji społecznych, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, red. A. Małyska, E. Mudrak, Olsztyn 2013.

  9. A. Małyska, W świecie uzależnień – wprowadzenie w problematykę, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, red. A. Małyska, E. Mudrak, Olsztyn 2013.

  10. A. Małyska, Indywidualny i społeczny wymiar uzależnienia od alkoholu, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, red. A. Małyska, E. Mudrak, Olsztyn 2013.

  11. A. Małyska, Współuzależnienie – geneza i symptomy, (w:) Zagubione człowieczeństwo. Wybrane patologie społeczne XXI wieku, red. A. Małyska, E. Mudrak, Olsztyn 2013.

  12. A. Małyska, “Kopiuj-wklej” czyli o zjawisku plagiatowania wśród studentów, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  13. A. Małyska, M. Warmiński, Szkoła zawodowa w systemie oświaty, percepcji społecznej i wymagań rynku pracy, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Olsztyn 2013.

  14. A. Małyska, Człowiek (u)wiedziony alkoholem, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski, Olsztyn 2013.

  15. A. Małyska, M. Stańczak, P. Piotrowski, Teachers about Gifted Students – Survey in Polish Schools “European Scientific Journal” April 2014, Vol. 10, No. 10, ISSN 1857-7881.

  16. A. Małyska, Kształcenie w branży gastronomiczno-hotelarskiej – przykłady dobrych praktyk, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  17. A. Małyska, C. Kurkowski, “Od obaw do sukcesu” – Polska szkoła zawodowa wobec wyzwań i zmian – przykład zespołów szkół wdrażających kształcenie modułowe, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  18. P. Piotrowski, A. Małyska, C. Kurkowski, M. Warmiński, The course of the pedagogical innovation application process according to the Project “The model of the vocational education in the gastronomy – hotels trade connected with the system of the formal competences validation and classification” in District of Warmia and Mazury, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  19. A. Małyska, M. Dankowska-Kosman, O byciu i stawaniu się ojcem w opiniach mężczyzn – czyli o uczeniu się roli ojca, „Edukacja Dorosłych” 2014, nr 2(71), Warszawa 2014, ISSN 1230-929 X, s. 53-63.

  20. A. Małyska, P. Piotrowski, Wnioski i rekomendacje dla praktyki, (w:) A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Tom 1, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  21. A. Małyska, Ojcowie „wczoraj” i „dziś”, (w:) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.), Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM i Katedry Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-07-2.

  22. A. Małyska, Twórcza jesień życia, (w:) Pobrzeża badań pedagogicznych. Dwudziestolecie Katedry UNESCO UWM, (red.) J. Górniewicz, M. Warmiński, tom 2, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  23. A. Małyska, Dziecko w obliczu nieobecnego ojcostwa, (w:) Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty, (red.) M. Cywińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ISBN 978 – 83 – 232 – 2799 – 1, ISSN 0083 – 4254.

  24. A. Małyska, Współczesne ojcostwo – przemiana roli, (w:) Rodzina jako wartość: wzory, modele, redefinicje. (red.) W. Muszyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.

  25. A. Małyska, P. Piotrowski, M. Warmiński, Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 4, ISSN 1507- 6563.

  26. A. Małyska, Integracja pokoleń – o znaczeniu inicjatyw propagujących spotkania międzypokoleniowe, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki (red. J. Górniewicz i A. Małyska), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  27. A. Małyska, Człowiek stary i jego świat w percepcji młodzieży studenckiej, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  28. A. Małyska, Dziecko twórcze w szkole – Nauczyciele o sposobach rozpoznawania oraz rozwijania potencjału twórczego ucznia, w: Funkcjonowanie ucznia o specjalnych potrzebach w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania (red. Ł. Kabzińska, A. Prusik), Olsztyn 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii, ISBN 978 – 83 – 87867 – 99 -7.

 • ”Kontakt”

  pok. 67 e-mail aldona.knapik@uwm.edu.pl
  strona www Aldony Małyska