Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie istnieje od 2012 roku. Kierownikiem Katedry jest prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz.

Od czasu powstania Katedry Teorii Wychowania jej pracownicy uczestniczyli w licznych wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą, związanych z pobytem na konferencjach naukowych, seminariach, wizytach przygotowawczych oraz stażach naukowo-dydaktycznych. Podczas wyjazdów przeprowadzono kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz realizowano badania naukowe. Pracownicy Katedry Teorii Wychowania aktywnie uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych wygłaszając na nich referaty oraz biorąc udział w dyskusjach. Efektem zainteresowań badawczych pracowników Katedry są liczne publikacje, w postaci monografii autorskich, wieloautorskich, artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Efektem działań dydaktycznych są znakomite projekty studenckie, których galeria zaprezentowana jest w dziale Aktualności.

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych
Do zasadniczych problemów badawczych podejmowanych przez pracowników katedry należą:

1. Badanie nad szkolnictwem wyższym w Polsce na tle porównawczym;
2. Kreatywność i zdolności specjalne – uwarunkowania i rozwój;
3. Metapedagogika;
4. Metodologiczne problemy teorii wychowania;
5. Kategorie pedagogiczne;
6. Filozoficzne źródła idei pedagogicznych;

Realizowane przedmioty

 1. Diagnozowanie potrzeb społeczno-kulturalnych
 2. Filozoficzne podstawy pedagogiki
 3. Organizacje pozarządowe i wolontariat
 4. Orientacja i doradztwo zawodowe
 5. Pedagogika kultury
 6. Pedagogika twórczości
 7. Pedagogika zdolności
 8. Pedeutologia
 9. Pojęcia i systemy pedagogiczne
 10. Projektowanie ścieżki zawodowej
 11. Psychopedagogika twórczości
 12. Seminarium dyplomowe
 13. Seminarium magisterskie
 14. Technologie informacyjne w pedagogice
 15. Teoretyczne podstawy wychowania
 16. Warsztaty umiejętności wychowawczych
 17. Zarządzanie zasobami ludzkimi