• ”Prowadzone

  Pojęcia i systemy pedagogiczne

 • ”Dorobek

  Monografie autorskie i współautorskie:

  1. P. Piotrowski, W poszukiwaniu rozumu pedagogicznego. Wybrane zagadnienia metapedagogiki, CBS UWM, WNS UWM, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-63911-04-1.

  2. P. Piotrowski, Mała propedeutyka filozofii edukacji, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-16-4.

  3. J. Górniewicz, P. Piotrowski, Uniwersytet jako źródło wartości kultury. Studium filozoficzno-humanistyczne, Warszawa-Olsztyn 2014, ISBN 978-83-64736-16-2.

  4. P. Piotrowski, J. Górniewicz, Pedagogika kultury i postkultury. Idee i przemiany kulturowe, Olsztyn 2015.

  Monografie wieloautorskie:

  1. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6.

  2. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.) , Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-08-9.

  3. A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. P. Piotrowski, Metaprzedmiotowa perspektywa badawcza w naukach o wychowaniu – zarys zagadnienia, (w:) Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012.

  2. P. Piotrowski, Normy moralne a normy kulturowe. Problem kryterium demarkacji, (w:) Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lublin 2012.

  3. P.Piotrowski, Pedagogika jako dziedzina akjomatyczna. Refleksja zapraszająca do fenomenologii i metafizyki wychowania, (w:) Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, red. J. Górniewicz, Zeszyt 2, Olsztyn 2012.

  4. P. Piotrowski, Wybrane fenomeny wyższej edukacji w pejzażu ponowoczesnym, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  5. P. Piotrowski, Wybrane założenia organizacyjne nowoczesnego podejścia do wyższej edukacji, ich źródła i konsekwencje, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, J. Górniewicz (red.), Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  6. P. Piotrowski, Wyobraźnia moralna – sens pojęcia i zarys charakterystyki, (w:) Horyzonty wyobraźni. Fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze, red. J. Kornhauser, D. Zając, Kraków 2012.

  7. P. Piotrowski, Rozwój moralny człowieka w ontogenezie w świetle podstawowych współczesnych koncepcji, (w:) Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat, red. M. Kostka-Szymańska, A. Siudem, Lublin 2013.

  8. P. Piotrowski, Społeczność edukacyjna. Wstępny zarys idei,(w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski, Olsztyn 2013.

  9. P. Piotrowski, Nauka i szkolnictwo wyższe. Pytanie o wzajemny związek, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013

  10. A. Małyska, M. Stańczak, P. Piotrowski, Teachers about Gifted Students – Survey in Polish Schools “European Scientific Journal” April 2014, Vol. 10, No. 10, ISSN 1857-7881.

  11. P. Piotrowski, A. Małyska, C. Kurkowski, M. Warmiński, The course of the pedagogical innovation application process according to the Project “The model of the vocational education in the gastronomy – hotels trade connected with the system of the formal competences validation and classification” in District of Warmia and Mazury, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  12. M. Warmiński, P. Piotrowski, Podstawy metodologiczne oraz organizacja ewaluacji projektu wdrażania modelu kształcenia modułowego w wybranych szkołach, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  13. P. Piotrowski, Od nauczyciela przedmiotów zawodowych do nauczyciela modułów kształcenia zawodowego – nauczyciele szkoły zawodowej w procesie innowacji pedagogicznej, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  14. P. Piotrowski, M. Warmiński, Skuteczność modułowego modelu kształcenia zawodowego, (w:) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych, (red.) A. Małyska, P. Piotrowski, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  15. P. Piotrowski, Czego nie wiemy o jakości? Wokół sensu, istoty i pomiaru jakości ( z uwzględnieniem jakości kształcenia), (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  16. P. Piotrowski, Idea edukacji społecznościowej w kontekście pedagogii Janusz Korczaka, (w:) M. Nowicka (red.) W dialogu z Korczakiem, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-7299-907-8.

  17. P. Piotrowski, Prawda a wartości wychowawcze, (w:) A. Kiklewicz, E. Starzyńska-Kościuszko (red.) Oblicza prawdy w filozofii, kulturze i języku, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-60636-32-9.

  18. P. Piotrowski, Pseudodialog jako (pseudo)komunikacja w pseudowychowaniu, (w:) J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014.

  19. P. Piotrowski, Zagadnienie rozwoju z epistemologicznego punktu widzenia, (w:) J. Michalczenia, J. Mizińska, K. Ossowska (red.) Poszukiwania filozoficzne, tom I Nauka i Prawda, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-60636-37-4.

  20. P. Piotrowski, A. Małyska, Wnioski i rekomendacje dla praktyki, (w:) A. Małyska, P. Piotrowski (red.) Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych. Ku nowej jakości przygotowania zawodowego, Tom 1, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-931779-8-1.

  21. P. Piotrowski, M. Warmiński, Ekspertyza pedagogiczna środka dydaktycznego jako przykład współpracy nauki z gospodarką, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  22. P. Piotrowski, M. Warmiński, Poczucie bezpieczeństwa w środowisku lokalnym w kontekście ogólnego poczucia bezpieczeństwa i jakości życia, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2.

  23. A. Małyska, P. Piotrowski, M. Warmiński, Nauczyciele kształcenia zawodowego o modelu kształcenia modułowego, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 4, ISSN 1507- 6563.

 • ”Kontakt”

  pok.72
  e-mail: pawel.piotrowski@uwm.edu.pl