• ”Prowadzone

  Organizacje pozarządowe i wolontariat
  Teoretyczne podstawy wychowania
  Warsztaty umiejętności wychowawczych

 • ”Dorobek

  Monografie wieloautorskie:

  1. E. Borys, A. Matuszewska (red.), Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej – wdrożenie modelu, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-920135-9-4.

  2. M. Doroba, E. Borys (red.), Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-931489-3-6.

  3. E. Borys, K. Lendzion (red.), Europejski program doskonalenia nauczycieli branży HOReCa, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-931489-4-3.

  4. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014.

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. E. Borys, Związki nauki z rynkiem – (nie) bezpieczne czy konieczne? – dylematy nauczycielki akademickiej z pedagogiką w tle, (w:) Między ideałem a codziennością. Wybrane współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, Olsztyn 2012.

  2. E. Borys, Impact Factor, patent i „pułkownik” na drodze do komercjalizacji prac badawczych, (w:) Podmioty wyższej edukacji w perspektywie przemian, red. J. Górniewicz, Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra UNESCO UWM, zeszyt 3, Olsztyn 2012.

  3. E. Borys, Kto z nas był w prawdziwej kuchni? – nauczycielki/nauczyciele o swoich edukacyjnych potrzebach, (w:) Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej – wdrożenie modelu, red. E. Borys, A. Matuszewska, Olsztyn 2012.

  4. E. Borys, Doświadczenie uczenia się nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach, (w:) Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych, red. M. Doroba, E. Borys, Olsztyn 2012.

  5. E. Borys, Sprawozdanie z realizacji i przebiegu projektu Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej – wdrożenie modelu, (w:) Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej – wdrożenie modelu, red. E. Borys, A. Matuszewska, Olsztyn 2012.

  6. E. Borys, Założenia i przebieg projektu „Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych” (w:) Efektywny nauczyciel zawodów ekonomicznych, red. M. Doroba, E. Borys, Olsztyn 2012.

  7. E. Borys, Gorycz sukcesu – nauczycielka między praktyką szkoły a praktyką przedsiębiorstwa, (w:) Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski, Olsztyn 2013.

  8. E. Borys, Nauka równości a nauka – refleksje na temat recepcji idei gender mainsteaming przez pracowników akademickich, (w:) Szkolnictwo wyższe przekroje współczesnych problemów, red. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński, Olsztyn 2013.

  9. E. Borys, Przedsiębiorstwo jako szkoła – wartość praktyk z perspektywy doskonalących się nauczycielek/nauczycieli, (w:) J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.) Sytuacje i przestrzenie edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014.

  10. E. Borys, Społeczna odpowiedzialność nauki – casus komercjalizacji, (w:) J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Katedra UNESCO UWM w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-06-5.

  11. E. Borys, Model procesu preinkubacji spółek typu spin off/spin out – doniesienie z badań ewaluacyjnych, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM. Zeszyt 7 (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  12. E. Borys Edyta, L. Willan – Horla, Wspieranie procesów uczenia na przykładzie wybranych projektów edukacyjnych, w: Zagrożone Człowieczeństwo, T. III. Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia (red. A. Olubiński, M. Suska – Kuźmicka), Kraków 2015, ISBN 978 – 83 – 7850 – 155 – 8.

 • ”Kontakt”

  pok. 71
  e-mail: edyta.borys@wp.pl