• ””

  Pedeutologia
  Projektowanie ścieżki zawodowej
  Seminarium magisterskie

 • ”Dorobek

  Artykuły i rozdziały w monografii:

  1. U. Pulińska, Z dziejów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie olsztyńskim (1945 – 1971), w : Oświata na Warmii i Mazurach. Konteksty historyczne i współczesne (red. J. Garbula, M. Gaber, K. Lisowska, A. Zakrzewska), Olsztyn 2015, Wydawnictwo UWM, ISBN 978 – 83 – 7299 – 966 – 5.

  2. U. Pulińska, Studenci pedagogiki UWM w Olsztynie wobec zjawiska masowych migracji i uchodźstwa w Europie i Polsce, w: Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii (red. J. Górniewicz), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 13 – 3.

  3. U. Pulińska, Działalność społeczno – wychowawcza i ideologiczna organizacji młodzieżowych na Warmii i Mazurach w latach 1945 – 1948, w: Doświadczenie dzieciństwa i młodości w Polsce (1918 – 1989)(red. A. Kołakowski), Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, ISBN 978 – 83 – 8019 – 264 – 5.

  4. U. Pulińska, Działalność Okręgowego Ośrodka Dydaktycznego Historii w Olsztynie w latach 1947 – 1949, w: Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki (red. J. Górniewicz, A. Małyska), Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych UWM, ISBN 978 – 83 – 63911 – 14 – 0.

  5. U. Pulińska, Puliński Andrzej, Harcerski ideał wychowawczy jako podstawa działalności konspiracyjnej organizacji młodzieżowych w latach 1945 – 1956, w: Edukacja – wczoraj – dziś – jutro (red. E. Sałata. M. Mazur, J. Bujanowicz), Radom 2015, Wydawnictwo Radomskie Towarzystwo Naukowe ISBN 978 – 83 – 88100 – 38 – 3.

 • ”Kontakt”

  pok. 72
  e-mail: urszula.pulinska@uwm.edu.pl