Cyfrowy tubylec

12 grudnia 2022 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dziecko – cyfrowy tubylec w szkole. Problemy i wyzwania”. Tematem tegorocznego spotkania był „Cyfrowy tubylec w przestrzeni edukacyjnej – nowe otwarcia”. Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych przy współudziale Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie.

Przygotowanie wydarzenia było dużym wyzwaniem dla organizatorów, ponieważ odbywało się w formule online, na platformie MS Teams. Prace organizacyjne prowadził zespół pracowników z Katedry Dydaktyki i Wczesnej Edukacji pod kierunkiem prof. Marzenny Nowickiej przy współudziale dr Lidii Bielinis z Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych.

W stosunku do uprzednio zainicjowanych rozważań i dyskusji tym razem w obszar tematyczny naukowego namysłu wkroczył kontekst rzeczywistości postpandemicznej, dotkniętej jednocześnie wynikającym z wojny kryzysem migracyjnym. W związku z powyższym konferencyjną refleksję zdeterminowały odmienne od proponowanych wcześniej konstatacje i pytania:

- Jak w nowej rzeczywistości – przeformułowanej w sposób nieoczekiwany – jawi się polska cyfrowa szkoła, a tym samym jej uczniowie i nauczyciele?

- Do ilu mentalnych przewartościowań przyczyniła się sytuacja, w której znaleźli się uczestnicy (w tym również rodzice uczniów) edukacji „skazanej” na formułę zdalną?

- Czy pandemiczny sposób funkcjonowania szkoły mógł stać się katalizatorem stwierdzenia, iż jej istotną funkcją  – poza tradycyjną dydaktyką – są zadania opiekuńcze, wspierające rozwój osobowości uczniów i wzmacniające ich psychikę?

- Czy lub w jakim stopniu cyfrowe kompetencje instytucji oświatowych mogły wpłynąć na inkluzyjne formy myślenia oraz działania w coraz bardziej zróżnicowanej kulturowo populacji uczniów?

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli i przedstawicielek świata nauki z różnorodnych ośrodków akademickich w Polsce oraz nauczycieli i nauczycielek reprezentujących różne szczeble edukacji. W konsekwencji podczas konferencji mieliśmy okazję wysłuchać 45 wystąpień oraz zapoznać się z 9 posterami. Obradom przysłuchiwało się ponad 120 osób!

Konferencja rozpoczęła się od oficjalnego przywitania gości i uczestników przez Przewodniczącą Konferencji. Swoją obecnością zaszczyciła również Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Joanna Ostrouch-Kamińska. Podczas konferencji odbyły się zarówno obrady plenarne jak i cztery równoległe sekcje tematyczne. W ramach obrad plenarnych wystąpili: prof. dr hab. Roman Leppert, dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, dr Danuta Morańska oraz dr Grzegorz Stunża. Sekcje tematyczne odbywały się jednocześnie w czterech różnych miejscach sieciowych, a uczestnicy mieli możliwość przemieszczać się między nimi. Tematyka sekcji dotyczyła różnych obszarów związanych z szeroko rozumianą edukacją cyfrową. W sekcji 1 prelegenci dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z zastosowaniem w edukacji instrumentarium cyfrowego, w sekcji 2 dyskutowano o bilansie pandemii, w sekcji 3 podjęto zagadnienie dobrostanu podmiotów edukacji, a w sekcji 4 poruszano kwestie związane z edukacją i cyfrowymi wioskami. Prelegenci reprezentowali różne ośrodki akademickie, min.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.  Wśród uczestników znaleźli się również studenci i studentki Koła Naukowego Wczesnej Edukacji, którzy zaprezentowali swoje badania w postaci posterów. Na zakończenie konferencji odbył się również panel dyskusyjny zatytułowany „Edukacja cyfrowa a problemy postpandemicznej współczesności”. Tradycyjną teczkę z materiałami konferencyjnymi zastąpiła teczka cyfrowa przygotowana na platformie Wakelet. Zapraszamy do jej odwiedzenia:

 https://wakelet.com/@KonferencjaCyfrowyTubylec

Tradycją stało się również organizowanie przy okazji konferencji konkursu skierowanego do  tytułowych cyfrowych tubylców. Corocznie przygotowują go członkinie i członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie. Tak też było w tym roku, stąd też podczas konferencji odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu pt. „Po co nam onliny?” oraz wręczenie nagród laureatom. Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w oddzielnym materiale.

 

 

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dziękujemy za obecność podczas konferencji  i podzielenie się  interesującymi refleksjami, pytaniami i pomysłami. Mamy nadzieję, że będą one stanowiły inspirację do dalszych dociekań badawczych w obszarze szeroko rozumianej edukacji cyfrowej a także staną się motywacją do dalszych dobrych praktyk. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach cyfrowego tubylca.

 

Sekretarz Konferencji

Joanna Dziekońska