Wskazania edytorskie

Warunkiem zakwalifikowania tekstu do druku jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz spełnienie poniższych wymogów redakcyjnych:

1. Parametry tekstu:

 • edytor tekstu: Microsoft Word;
 • tekst zasadniczy: czcionka Times New Roman 12 punktów, interlinia 1,5 (można używać pogrubionych liter i kursywy, prosimy nie stosować podkreśleń);
 • tytuł artykułu i poszczególnych części: pogrubione, wyśrodkowane;
 • nie dzielimy wyrazów;
 • przypisy: czcionka 10 punktów, interlinia 1;
 • lewy i prawy margines – 2,5 cm;
 • objętość tekstu – do 15 stron.

2. Technika sporządzania przypisów – zapis tradycyjny (na dole poszczególnych stron), numeracja ciągła:

 • A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa, Miejsce wydania 2002, s. 87.   [monografia];
 • A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł rozdziału, w: A. Kowalski (red.), Tytuł książki, Nazwa wydawnictwa, Miejsce wydania 2005, s. 69.   [artykuł w pracy pod redakcją],
 • A. Nowak, B. J. Kowalski, Tytuł artykułu, „Tytuł Czasopisma” 2005, nr/t./z. 2, s. 7-19.     [artykuł w czasopiśmie];
 • D. Penjore, Security of Bhutan: Walking between the giants,„Journal of Bhutan Studies”,<http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jbs/pdf/JBS_10_09.pdf>, dostęp: 25.11.2015 [artykuł elektroniczny].
 • W powtarzanych przypisach odpowiednio: Tamże; dz. cyt.

3. Do tekstu artykułu należy dołączyć:

 • ułożoną w porządku alfabetycznym Bibliografię (poszczególne adresy bibliograficzne rozpoczynamy od nazwiska autora) – zamieszczoną na końcu tekstu;
 • krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z przetłumaczonym tytułem artykułu.

4. Układ artykułu:

 • imię i nazwisko autora oraz afiliacja (nazwa jednostki naukowej);
 • tytuł w języku polskim;
 • tytuł w języku angielskim;
 • streszczenie w języku polskim;
 • streszczenie w języku angielskim;
 • treść artykułu;
 • bibliografia.