I rok Pedagogika opiekuńcza 2022/2023 studia stacjonarne

Opiekun praktyk z WNS: dr Kinga Lisowska

kinga.lisowska@uwm.edu.pl

Praktyka 1:  120 godzin

Opiekun praktyk zaplanował spotkanie organizacyjne ze studentami w dniu 

 

Dokumenty do pobrania i wydrukowania przez studenta:

1. Wniosek o praktykę studencką - pobierz

2. Umowa o organizację praktyki studenta (w dwóch egzemplarzach) - pobierz

3. Umowa zlecenia dla opiekuna praktyk w placówce - pobierz

UWAGA Studenci realizujący wcześniejszą praktykę (w terminie praktyki do 30 czerwca) po umowę zlecenie zgłaszają się do Ośrodka Praktyk Pedagogicznych i Zawodowych (przed rozpoczęciem praktyki), w związku z różnicą w kwocie minimalnej stawki godzinowej!

4. Dziennik praktyk - pobierz

5. Karta oceny praktyki studenckiej - pobierz

6. Sprawozdanie z praktyki - pobierz

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminami wewnętrznymi:

 • Procedura realizacji praktyk ciągłych Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »
 • Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Społecznych UWM  Zobacz »

 

Co? Gdzie? Kiedy? Jak? 

Szanowni Studenci,

W celu prawidłowej realizacji praktyki ciągłej prosimy stosować się do poniższych wytycznych:

Przed praktyką:

 1. Uczestniczyć w zebraniu zorganizowanym przez opiekuna praktyk z WNS dotyczącym organizacji praktyki, w trakcie którego opiekun przekaże założenia praktyki, zasady jej realizacji oraz warunki zaliczenia.
 2. Zapoznać się z Programem praktyk właściwym dla studiowanego kierunku.
 3. Posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Pozyskać placówkę do odbycia praktyki zgodną z  Programem praktyk właściwym dla studiowanego kierunku. W razie wątpliwości ustalić miejsce realizacji praktyk z opiekunem praktyk. Zachęcamy do skorzystania z propozycji miejsc realizacji praktyk dostępnych na naszej stronie http://wns.uwm.edu.pl/ops/propozycje-miejsc-realizacji-praktyk
 5. Wydrukować ze strony Wniosek o praktykę studencką oraz Umowę o organizację praktyki (w dwóch egzemplarzach) wraz z Programem praktyk i Pełnomocnictwem. Wypełnić dokumenty a następnie udać się do placówki celem otrzymania zgody na praktykę  zaopatrzonej w podpis i pieczęć dyrektora placówki.
 6. Przedstawić Wniosek o praktykę studencką opiekunowi praktyk, który zatwierdza podpisem miejsce realizacji praktyki. Następnie dostarczyć Wniosek oraz Umowy do Ośrodka Praktyk (lub pozostawić u opiekuna praktyk, jeśli taki sposób zostanie ustalony) do 12 czerwca 2023r.
 7. Po podpisaniu Umowy o realizację praktyki studenta przez właściwego Dziekana WNS, jeden egzemplarz dokumentu zostaje odesłany przez pracownika Ośrodka Praktyk bezpośrednio do placówki.
 8. Dopełnienie wszystkich czynności przygotowawczych związanych z podpisaniem i dostarczeniem dokumentacji dotyczącej praktyki ciągłej jest warunkiem jej rozpoczęcia. Teraz możesz rozpocząć praktykę.

W trakcie praktyki:

 1. Pobierz ze strony www OPPiZ druki dokumentów: Dziennik praktykSprawozdanie z praktykKarta oceny praktyki studenckiej.
 2. Systematycznie dokumentuj przebieg praktyki w dzienniku praktyk.
 3. Stosuj się do poleceń kierownictwa placówki i przestrzegaj obowiązującego w placówce regulaminu pracy i przepisów BHP.
 4. Rzetelnie wypełniaj obowiązki wynikające z Programu praktyki właściwego dla studiowanego kierunku, zgodnie z zasadami etycznymi i współżycia społecznego.
 5. Godnie reprezentuj Wydział Nauk Społecznych.
 6. Realizuj założenia praktyki zawarte w Programie praktyk ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia efektów uczenia się. Po odbyciu praktyki złóż do opiekuna praktyki w placówce wymaganą zgodnie z Programem praktyki dokumentację. Pamiętaj o zebraniu wszystkich wymaganych pieczęci i podpisów. 

Po praktyce:

 1. Po zakończonej praktyce niezwłocznie przekaż całą dokumentację Opiekunowi praktyki z WNS do 26 września 2023 r.
 2. Opiekun praktyk z WNS zalicza praktykę po przedstawieniu przez studenta wymaganej dokumentacji: wypełnionego Dziennika praktyk, Sprawozdania z praktyki, Karty oceny praktyki studenckiej oraz dodatkowych dokumentów wynikających z Programu praktyk.
 3. Do programu praktyk została dołączona ankieta do wypełnienia przez opiekuna praktyk w placówce. W przypadku, gdy Twój opiekun wypełnił ankietę przekaż ją do Ośrodka Praktyk.
 4. Opiekun praktyk z WNS może nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania i zaliczenia zawartych w Programie praktyki.
 5. Jeśli student osiągnął efekty uczenia się Opiekun praktyk wprowadza dane o zaliczeniu do systemu USOS zgodnie z harmonogramem zaliczania semestru, w którym jest realizowana praktyka.
 6. Pamiętaj, odbierz swoją dokumentację z Ośrodka praktyk po upływie trzech miesięcy od zakończenia praktyki.