Praca socjalna - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Kształcenie na kierunku praca socjalna wpisuje się  w  europejskie standardy kształcenia i kształtowania wiedzy z zakresu pracy socjalnej - budowanej w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej). Koncepcja uwzględnia także nabywanie kompetencji niezbędnych do rozumienia i interpretacji procesów wsparcia rozwoju, pomocy, integracji oraz aktywizacji społecznej jednostek i grup  wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w zmieniających się warunkach oraz umiejętności profesjonalnych, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • kształtowania własnego rozwoju zawodowego
 • dysponowanie wiedzą i umiejętnościami z zakresu nauk społecznych
 • dysponowanie wiedzą i umiejętnościami pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością
 • dysponowanie umiejętnościami pomagania i wspierania osób, grup i środowisk lokalnych
 • dokonywanie diagnozy potrzeb jednostek, grup i środowisk narażonych na wykluczenie,
 • pełnienie roli doradczej wobec rodzin i innych klientów sieci pomocy społecznej
 • podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami społecznymi i organizacjami pozarządowymi
 • inicjowanie świadomych działań aktywizacyjnych i integracyjnych opartych na nowoczesnych podejściach do pracy socjalnej.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w placówkach administracji i instytucjach oraz organizacjach pomocy społecznej, może też pracować jako asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Dz.U. z  2017 r.  poz. 1769, z późn. zm. oraz Dz. U. Nr 48, poz. 320, a także Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887)

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie
 • placówki sieci pomocy społecznej: domy pomocy społecznej, dzienne  dps, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia
 • centra usług społecznych
 • specjalistyczne placówki doradztwa socjalnego
 • organizacje pozarządowe inne placówki prowadzące działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »