Politologia i stosunki międzynarodowe - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze politologicznym oraz w zakresie stosunków międzynarodowych związane z poznaniem podstawowych instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, systemów politycznych, marketingu i przywództwa, stosunków międzynarodowych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru (modułowe). W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, służbach i instytucjach zajmujących się stosunkami międzynarodowymi.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

4. Kompetencje absolwenta

 • posiada wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej,
 • posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu,
 • umie uczestniczyć w pracy zespołowej,
 • potrafi komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje,
 • umie kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • partie polityczne i sztaby wyborcze,
 • urzędy i instytucje publiczne (państwowe, samorządowe),
 • służby państwowe,
 • agencje public relations oraz think-tank
 • mass media (prasa, radio, telewizja, Internet),
 • instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ),
 • przedsiębiorstwa związane z obrotem międzynarodowym,
 • szkoły (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »