Pedagogika - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Kształcenie na kierunku pedagogika jest ukierunkowane na gruntowne przygotowane merytoryczne i praktyczne niezbędne do profesjonalnego wykonywania działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W trakcie trzyletnich studiów kładziony jest szczególny nacisk na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych problemów współczesnej edukacji. Program studiów obejmuje treści zakresu szczegółowych subdyscyplin pedagogiki i nauk współdziałających – psychologii, filozofii i socjologii. Poszczególne zakresy kształcenia oferują również specjalistyczne przygotowanie do pracy z z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne i specjalizacyjne), w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy pedagoga w różnorodnych placówkach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych. 

Zakres kształcenia:

- Doradztwo zawodowe i personalne

- Pedagogika szkolna z animacją kulturalną

- Pedagogika opiekuńcza

Studia w poszczególnych zakresach zostaną uruchomione, gdy liczebność grup będzie zgodna z zapisami Uchwały Senatu UWM Nr  48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, doradczych i kulturalnych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi

 • umiejętność prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań prorozwojowych

 • zdolność do budowania relacji interpersonalnych i społecznych

 • gotowość do wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego,

 • umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej,

 • podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami społeczno-kulturalnymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych

 • inicjowanie świadomych działań pedagogicznych opartych na nowoczesnym podejściu do edukacji 

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1289) oraz kwalifikacje nauczycielskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.). Pełne kwalifikacje nauczycielskie absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów nadających kwalifikacje nauczycielskie na tym samym kierunku i zakresie studiów (I i II stopnia).

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Po ukończeniu zakresu kształcenia – doradztwo zawodowe i personalne:

 • szkoły podstawowe (jako nauczyciel doradca zawodowy)
 • biura karier i biura doradztwa personalnego;
 • organy administracji samorządowej;
 • urzędy pracy;
 • agencje doradztwa i pośrednictwa pracy;
 • firmy i instytucje o profilu szkoleniowym, doradczym i consultingowym oraz realizujących zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym;
 • organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy.

Po ukończeniu zakresu kształcenia - pedagogika szkolna z animacją kulturalną:

 • pedagog szkolny
 • szkoły podstawowe (jako nauczyciel pedagog)
 • placówki kulturalne i edukacyjne;
 • instytucje realizujące działalność turystyczno-rekreacyjną;
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej;
 • organizacje pozarządowe;
 • firmy prowadzące impresariat artystyczny.

Po ukończeniu kształcenia w zakresie pedagogiki opiekuńczej: 

 • szkoła podstawowa (jako nauczyciel-wychowawca w świetlicy)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • placówki dla osób w podeszłym wieku;
 • organizacje pozarządowe w obszarze pracy opiekuńczo-wychowawczej;
 • ośrodki wsparcia dla rodzin i dzieci

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »