Pedagogika - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Studia zapewniają zdobycie pogłębionej wiedzy pedagogicznej w zakresie różnych specjalności, które umożliwią pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Praca z ludźmi i wspieranie ich rozwoju wymaga zarówno dobrego przygotowania zawodowego, jak i osobistej siły osób angażujących się w takie działania. Studia pedagogiczne drugiego stopnia umożliwiają solidną pracę i dobre przygotowanie w obu tych zakresach. Są najlepszym miejscem, do uzyskania profesjonalnych kompetencji takich, jak: budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami czy aktywizowanie osób w różnym wieku. Proponowane programy stwarzają wiele możliwości rozwoju osobistego, a także podmiotowego uczestnictwa w planowaniu kształcenia. Studenci mogą liczyć na wysoką jakość kształcenia. Absolwenci kierunku pedagogika są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy. Mogą podejmować pracę w placówkach i organizacjach, które wspierają rozwój ludzi w różnym wieku, a także są przygotowani do podjęcia własnej działalności w tym zakresie.

Zakres kształcenia:

- Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
- Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
- Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

Studia w poszczególnych zakresach zostaną uruchomione, gdy liczebność grup będzie zgodna z zapisami Uchwały Senatu UWM Nr  48/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie określenia liczebności grupy studenckiej dla form i rodzajów prowadzonych zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, w szkole doktorskiej oraz na studiach doktoranckich.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • pogłębione umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, terapeutycznych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz osobami starszymi
 • umiejętność prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań prorozwojowych oraz na rzecz środowiska lokalnego,
 • rozwinięte umiejętności budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych,
 • biegłość w wykorzystywaniu technologii cyfrowych,
 • umiejętności aktywizowanie osób w różnym wieku,
 • kompetencje do podmiotowego uczestnictwa w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych,
 • innowacyjność oraz kompetencje krytycznego myślenia w rozwiązywaniu zadań zawodowych

Absolwent uzyskuje przygotowanie pedagogiczne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lica 2020r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1289

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Po ukończeniu zakresu kształcenia – animacja społeczna i projektowanie edukacyjne absolwent może podjąć pracę w szeregu instytucji i organizacji o różnych profilach:

 • w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych realizując zadania związane z animacją i projektowaniem edukacyjnym;
 • placówkach kulturalnych;
 • instytucjach realizujących działalność turystyczno-rekreacyjną;
 • urzędach administracji państwowej i samorządowej;  
 • organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej;
 • firmach i instytucjach o profilu szkoleniowym;
 • placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego i wspieraniem rozwoju człowieka; instytucjach związanych z pomocą społeczną,
 • świetlicach środowiskowych, klubach,
 • w placówkach edukacji pozaszkolnej i nieformalnej; instytucjach świadczących usługi doradztwa i poradnictwa w zakresie rozwoju osobistego.

Studia w zakresie terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego przygotowują do:

 • pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz z uczniami w klasach IV-VIII szkoły podstawowej w zakresie terapii pedagogicznej i wspomagania rozwoju zdolności
 • prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach i innego typu placówkach organizujących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/ryzykiem wystąpienia trudności tego rodzaju oraz dzieciom uzdolnionym.

Studia w zakresie pedagogiki opiekuńczej z socjoterapią przygotowują do pracy w:

 • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • placówkach dla osób w podeszłym wieku;
 • organizacjach pozarządowych w obszarze pomocy środowiskowej;
 • ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci.

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »