Pedagogika specjalna - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru pedagogiki specjalnej. Program studiów przygotowuje do pracy z człowiekiem w różnym wieku, z niepełnosprawnością lub z zaburzeniami społecznego funkcjonowania. Zapewnia zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i „specjalnościowej” w odniesieniu do studiowanego zakresu. Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zogniskowanym na określonym zakresie studiów. Posiada kompetencje poznawcze, metodyczne, badawcze oraz umiejętności praktyczne. Posiada wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, pedagogiki ogólnej, socjologii i psychologii, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego..

Zakres kształcenia:

- Resocjalizacja z penitencjarystyką
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • kształtowanie własnego rozwoju zawodowego,
 • projektowanie działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania osób z zaburzeniami zachowania i rozwoju oraz ich rodzin,
 • diagnozowanie i rozwiązywanie problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych, wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych,
 • wykorzystanie osiągnięć współczesnej nauki, postępu technicznego i informacyjnego wobec osób wymagających specjalistycznego wsparcia,
 • inicjowanie działań pedagogicznych związanych z wybranym zakresem kształcenia.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Placówki/organizacje/instytucje realizujące zadania opiekuńczo-wychowawcze, rehabilitacyjne, resocjalizacyjne na rzecz osób – w zależności od zakresu studiów – niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz dzieci z trudnościami rozwojowymi lub zagrożonych trudnościami rozwojowymi, w tym m.in.:

 • areszty śledcze, zakłady karne,
 • ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju,
 • przedszkola i szkoły podstawowe, w tym specjalne, inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne

6. Rada programowa ds. kierunku pedagogika specjalna

 • dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM
 • dr Joanna Żeromska-Charlińska
 • dr Marta Rukat