Bezpieczeństwo narodowe - studia pierwszego stopnia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające poznać instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), zjawisko terroryzmu, konflikty zbrojne, polityczne, gospodarcze, etniczne, narodowe, religijne oraz partyjne, historię wojen i konfliktów, geopolitykę, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, zadania oraz strukturę SZ RP. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru. W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach systemu bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego,
 •  posiada umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń,
 • rozumie i umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
 • umie rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych,
 • posiada umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,
 • posiada umiejętności postępowania z informacjami niejawnymi oraz zna sposoby ich zabezpieczania,
 •  jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia,
 • umie kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone,
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • gminne, powiatowe i wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego,
 • służby mundurowe i służby państwowe związane z bezpieczeństwem,
 •  komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
 • jednostki oraz instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
 • cywilny sektor Sił Zbrojnych, w tym instytucje centralne, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
 • piony dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • szkoły (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »