Bezpieczeństwo narodowe - studia drugiego stopnia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, student pozna szczegółowo instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), środki i metody zwalczania terroryzmu, charakterystykę międzynarodowych i domowych konfliktów zbrojnych, polityczne, militarne i społeczne uwarunkowania współczesnych konfliktów, politykę bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zasady funkcjonowania systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi. W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru. W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Zakres kształcenia:

- bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
- bezpieczeństwo lokalne i regionalne

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz wysokie umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach realnych zagrożeń,
 • zna istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania,
 • zna zasady funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa,
 • potrafi w stopniu zaawansowanym rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nowoczesnych technologii informacyjnych i środków multimedialnych,
 • ma umiejętność rozwiązywania sporów oraz podejmowania decyzji w sytuacjach krytycznych z perspektywy bezpieczeństwa,
 •  umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu,
 •  powinien być przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • gminne, powiatowe i wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego,
 • służby mundurowe i służby państwowe związane z bezpieczeństwem,
 • komórki organizacyjne zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach oraz firmach,
 • jednostki oraz instytucje bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz edukacji na rzecz przysposobienia obronnego,
 • cywilny sektor Sił Zbrojnych, w tym instytucje centralne, gdzie potrzebna jest profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
 • piony dyplomacji w tej części, gdzie potrzebne są kwalifikacje wojskowe oraz administracji specjalnej,
 • Służba Ochrony Państwa,
 • szkoły (po dodatkowym nabyciu uprawnień nauczycielskich).

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »