Zasady składania wniosków o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021

A. Składanie dokumentów w formie kontaktu bezpośredniego

1. Doktorant składa wnioski stypendialne wyłącznie w czasie dyżurów Wydziałowych Komisji Doktoranckich lub w czasie dyżurów pracowników Dziekanatów. Informację o terminach i godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Doktoranckiej podaje się do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia prac komisji, na stronie internetowej Wydziału.
2. Złożenie wniosków stypendialnych bezpośrednio na Wydziale możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail.
3. Doktorant przebywający w siedzibie Uczelni zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad bezpieczeństwa:

a. dokonania dezynfekcji rąk po wejściu do budynku;
b. przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu przestrzennego tj. do zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m. pomiędzy osobami w budynku,
c. posiadania i właściwego używania środków ochrony pozwalających na zakrycie ust i nosa;
d. używania wyłącznie własnego długopisu.

B. Przesyłanie wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP- adres: /UWM/ESP)

Na podstawie art. 63 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), (dalej: KPA), możliwe jest złożenie wniosków za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – ePUAP (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 346, z późn. zm.). Szczegóły dotyczące założenia a także korzystania ze skrzynki ePUAP można odnaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

C. Składanie wniosków stypendialnych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Doktorant może również złożyć wnioski stypendialne za pośrednictwem operatora pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W przypadku skorzystania z tej możliwości złożenia wniosków stypendialnych kopertę należy wysłać na adres poszczególnych wydziałów z dopiskiem „Wydziałowa Komisja Doktorancka”.

WAŻNE: Na podstawie art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany jeżeli pismo zostało nadane przed jego upływem w placówce operatora pocztowego (tzw. data stempla pocztowego).

Przyjmowanie wniosków o stypendium doktoranckie oraz o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej odbędzie się w niżej podanych dniach i godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Doktoranckiej:

- 9 października 2020 r. w godz. 11.00-13.00 oraz w godz. 15.30-17.30 w sali 3 przy ul. Żołnierskiej 14,

- 10 października 2020 r. w godz. 9.00-10.00 w sali 3 przy ul. Żołnierskiej 14