Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2020 roku

Zarządzenia rektora dotyczące spraw związanych z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-COV-2.
Zarządzenie Nr 37/2020
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 marca 2020 roku
 
w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2
                                                                                                               
Działając na podstawie art. 23, 50 i 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 85), ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz.U. z 2020 roku, poz. 374) oraz § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r
( Dz. U z 2020 r. poz. 491, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405, z późn. zm.) oraz z dnia 23 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz. 511), stanowi się,co następuje:
 
§ 1
1.  Zawiesza się wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w siedzibie i filii Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie.
2.  Prowadzący zajęcia:
    1) na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych
        studiów magisterskich, zwanych dalej „studiami”;
    2) na studiach doktoranckich i w szkole doktorskiej;
    3) na studiach podyplomowych i w innych formach kształcenia zobowiązani są do stosowania
       zdalnych form nauczania w terminie od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia
       jego uchylenia pod warunkiem, że rodzaj zajęć pozwala na realizację zajęć w formie zdalnej
       i umożliwi uzyskanie przez odbiorców założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.
3.  Do realizacji zajęć dydaktycznych, o których mowa w ust. 2, rekomenduje się następujące
    narzędzia zdalnego nauczania:
    1) Microsoft Teams w pakiecie Office365 z wyłączeniem form kształcenia, o których mowa
        w ust.2 pkt 3);
    2)   platforma e-learningowa Moodle;
    3)   platforma edukacyjna LMS ILJAS.
4.  Dopuszcza się inne narzędzia pod warunkiem, że zapewniają odpowiednią jakość prowadzonych
    zajęć oraz nie powodują ponoszenia kosztów przez uczelnię i odbiorców.
5.  Koordynatorzy przedmiotów wybierają narzędzie prowadzenia zajęć w sposób zdalny
    w porozumieniu odpowiednio: z dziekanem/dyrektorem filii/dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego
    lub upoważnioną przez nich osobą, kierownikiem studiów doktoranckich, dyrektorem szkoły 
    doktorskiej, kierownikiem jednostki ogólnouczelnianej lub kierownikiem studiów podyplomowych.
6.  Prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy
    zajęciowej o wybranym narzędziu zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form
    komunikacji:
      1)  korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web;
      2)  ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.
7.  Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem zdalnych form
    nauczania sprawują:
      1)  dziekan, dyrektor filii i dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego – w zakresie kształcenia
          na studiach;
      2)  kierownik studiów doktoranckich – w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich;
      3)  dyrektor szkoły doktorskiej – w zakresie kształcenia w szkole doktorskiej;
      4)  kierownik studiów podyplomowych – w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych;
      5)  kierownicy jednostek ogólnouczelnianych prowadzących kształcenie w zakresie lektoratów
          i wychowania fizycznego.
8.  Począwszy od 30 marca 2020 roku zajęcia odbywają się zgodnie z aktualnie obowiązującym
    rozkładem zajęć dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość zmiany dnia tygodnia i godziny zajęć
    po jej uzgodnieniu z uczestnikami grupy zajęciowej i dziekanem. Zasada ta dotyczy także zajęć,
    które nie odbyły się w okresie od 12 marca 2020 do 29 marca 2020 roku.
9.  W związku ze zmianą formy odbywania zajęć na formę zdalną dopuszcza się możliwość
    dostosowania warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się określonej w sylabusie
    do zmienionej formy zajęć.
10. Dostosowanie warunków weryfikacji uzyskiwania efektów uczenia się do zmienionej formy zajęć
     powinno zostać dokonane przez koordynatora przedmiotu w porozumieniu z uczestnikami zajęć
     lub Samorządem Studenckim, a ponadto winno:
      1)  uwzględniać specyfikę wybranego narzędzia zdalnego nauczania;
      2)  zapewniać rzetelne sprawdzenie uzyskania wszystkich efektów uczenia się przewidzianych
          w sylabusie;
      3)  uzyskać akceptację osób sprawujących nadzór nad prawidłowym prowadzeniem procesu
          dydaktycznego, o których mowa w § 1 ust. 7.
11. Konsultacje pracowników ze studentami, doktorantami lub słuchaczami odbywają się w formie
     zdalnej z wykluczeniem możliwości bezpośredniego kontaktu.
12.  Zawiesza się korzystanie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w jej siedzibie oraz we wszystkim
     ich jej oddziałach i czytelniach.
§ 2
1.   Wprowadza się zakaz organizacji wszelkich wydarzeń naukowych, sportowych i artystycznych
    na terenie Uniwersytetu i poza jego siedzibą.
2.   Odwołuje się wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane przez
    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz inne wydarzenia tego typu organizowane
    przez podmioty zewnętrzne na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
3.   Wprowadza się zakaz prowadzenia działalności sekcji sportowych, agend i klubów studenckich
    oraz lokali gastronomicznych z wyłączeniem świadczenia usług gastronomicznych na wynos.
4.    Zamyka się obiekty sportowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym Pływalnię
     Uniwersytecką. W przypadku zajęć realizowanych w tych obiektach przez podmioty zewnętrzne
     decyzje będą podejmowane indywidualnie przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego
     i Sportu. 
§ 3  
1.  Wstrzymuje się wszelkie wyjazdy służbowe pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przyjazdy do Uniwersytetu gości z zagranicy. 
2.  Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin
    przez gości zewnętrznych. 
§ 4
W stosunku do pracowników, studentów i doktorantów, którzy wrócili z zagranicy wprowadza się obowiązek:
    1)  niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie odpowiednio: dziekana, dyrektora jednostki
        ogólnouczelnianej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego,
    2)  pozostania w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowania
        zgodnego z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.  
§ 5
1.  Traci moc Zarządzenie Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
    z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
    SARS-CoV-2 ze zmianami.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI