Zapraszamy na studia podyplomowe z Metodyki i metodologii pracy socjalnej w formule on-line na UWM w Olsztynie!

Plakat

Jesteś absolwentem/absolwentką studiów na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie i chcesz zdobyć kwalifikacje w zawodzie pracownika socjalnego w rok – oferta studiów podyplomowych z Metodyki i metodologii pracy socjalnej jest dla Ciebie!!!

Zajęcia na studiach podyplomowych realizowane będą:

  • w systemie niestacjonarnym, on-line, średnio co dwa tygodnie,
  • czas trwania studiów – 2 semestry, łączna liczba godzin – 360,
  • wysokość czesnego: 3500 PLN.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dn. 22 października 2021 roku. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów podyplomowych umożliwią podjęcie pracy w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, placówkach sieci pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, specjalistyczne ośrodki wsparcia), centrach usług społecznych, specjalistycznych placówkach doradztwa socjalnego, organizacjach pozarządowych, innych placówkach prowadzących działania pomocowe, aktywizacyjne i integracyjne w środowisku.

Termin składania dokumentów – w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów)  do 10 października 2023 r.; po zarejestrowaniu się w systemie IRK, Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa wymagane dokumenty w sekretariacie studiów podyplomowych u p. mgr Marty Bartczak, sekretariat Katedry Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14 –  pok. 129, tel. 89 524 62 69;  e-mail: marta.bartczak@uwm.edu.pl lub wysyłać listem poleconym na wskazany powyżej adres.

Więcej informacji o studiach podyplomowych można znaleźć na stronie:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/podyplomowe/metodyka-i-metodologia-pracy-socjalnej#axzz7dLkXhlZA