Wybory Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo

We środę, 16 września 2020 roku w Auli przy ul. Żołnierskiej 14 odbędą się wybory Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Do 14 września 2020 roku można zgłaszać kandydatów na społecznego inspektora pracy  (wraz z pisemną zgodą kandydata). Zgłoszenia należy dostarczyć do pokoju nr 4, ul. Żołnierska 14. Karta zgłoszenia i zgoda kandydata znajdują się w załączniku.

Zgodnie z pkt. 2 Regulaminu  Wyborów Społecznych Inspektorów Pracy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi Uczelni bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w Uczelni. Funkcję społecznego inspektora pracy może pełnić pracownik posiadający niezbędną znajomość zagadnień wchodzących w zakres jego działania. Społecznym inspektorem pracy nie może zostać Rektor uczelni lub osoba zajmująca kierownicze stanowisko, bezpośrednio podległa Rektorowi UWM w Olsztynie.

PRACOWNICY BĘDĄ PODZIELENI NA DWIE GRUPY:

  • Pracownicy z tytułem profesora i ze stopniem dra hab.  zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie – 1100
  • Pozostali nauczyciele akademiccy i administracja – 1000

Ogłoszenie wyników nastąpi 16 września 2020 roku drogą mailową.

Wybory odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Proszę pamiętać o przyniesieniu ze sobą maseczki lub przyłbicy.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM