WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, legitymacje studenckie są ważne do 30.11.2020r.
W związku z tym dla studentów kontynuujących naukę na wyższych latach
ich ważność będzie przedłużana od 03.11.2020r. w godzinach pracy dziekanatu.

* art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, "w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni."