UWAGA! STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH ORAZ WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT!

Szkolenie

 

 

Ogłaszamy nabór na nieodpłatne szkolenia:

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) – diagnoza i wsparcie dziecka

 

W szkoleniach mogą brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów I stopnia  (III rok studiów licencjackich) i II stopnia (II rok studiów magisterskich)

Kierunków:

Pedagogika specjalna, Pedagogika, Pedagogika wczesnej edukacji, Praca socjalna,

Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii 

 

TEMATYKA SZKOLENIA

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) powodują wiele trudności w codziennym (a w szczególności w szkolnym) funkcjonowaniu dziecka. Człowiek z APD ma trudności m.in. z lokalizacją źródła dźwięku, rozróżnianiem dźwięków, rozumieniem mowy w szumie, przetwarzaniu czasowym bodźców, integracją bodźców słuchowych, uczeniem się opartym na słuchu. Prawidłowe przetwarzanie dźwięków jest podstawą rozwoju mowy i porozumiewania się oraz rozwoju funkcji poznawczych. Zaburzeniom tym towarzyszą inne trudności, np. z czytaniem, artykulacją, nadwrażliwością na dźwięki, bóle głowy. Ważne jest więc umiejętne wsparcie dziecka z tego typu zaburzeniami, żeby mogło prawidłowo się rozwijać oraz uczestniczyć chociażby w zajęciach szkolnych.

W ramach szkolenia uczestnicy: 

  • odbędą 16 godzin warsztatów z użyciem sprzętów: Platforma Badań Zmysłów oraz SPPS-S (Stymulacja Polimodalna Percepcji Sensorycznej wg Skarżyńskiego);
  • dowiedzą się, jakie znaczenie ma sprawne przetwarzanie dźwięków dla sprawnego funkcjonowania człowieka;
  • przećwiczą badanie przetwarzania słuchowego przy pomocy Platformy Badania Zmysłów;
  • poznają metody wspierania dziecka z APD (z użyciem sprzętu SPPS-S).

Terminy:

Grupa I – 12 osób

Blok 1: 04.11.2022 w godzinach 11.00-13.15 oraz 15.30-18.45

Blok 2: 18.11.2022 w godzinach 08.00-13.30

Blok 3: 19.11.2022 w godzinach 15.30-18.45

 

Grupa II – 12 osób

Blok 1: 05.11.2022 w godzinach 08.30-11.45

Blok 2: 05.11.2022 w godzinach 12.30-15.45

Blok 3: 19.11.2022 w godzinach 08.30-15.15

 

Miejsce spotkania dla I grupy:

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, WL Collegium Medicum UWM s. 12 blok nr 6 (04.11.22 od godz. 15.30 do 18.45)

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji UWM w Olsztynie (04.11 od 11.00 do 13.15; 18-19.11.22) ul. Żołnierska 14 s. 41 (aula)

 

Miejsce spotkania dla II grupy:

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, WL Collegium Medicum UWM s. 12 blok nr 6 (05.11.22 od godz. 08.30 do 11.45)

Katedra Pedagogiki Specjalnej UWM w Olsztynie (05.11 od 12.30 do 15.45; 19.11.22)

ul. Żołnierska 14 s. 148

 

Warsztaty ze względu na charakter praktyczny odbędą się stacjonarnie. 

Prowadzące:

dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM – pedagog specjalny (surdopedagog, oligofrenopedagog), opiekun Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji WNS UWM. 

dr hab. Beata Antoszewska, prof. UWM – pedagog specjalny (specjalność: oligofrenopedagogika, psychoonkologia), pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji WNS UWM.

dr Barbara Wasilewska – biolog, specjalista neuroanatomii, pracownik Katedry Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, WL Collegium Medicum UWM, realizuje zajęcia dydaktyczne m.in. dla studentów kierunku lekarskiego i psychologii, aktywnie uczestniczy w popularyzowaniu i upowszechnianiu nauki (Olsztyńskie Dni Nauki, Noc Biologów).

Rekrutacja:

Wypełniony dokument rekrutacyjny (w oryginale):

  1. Formularz zgłoszeniowy

należy składać u Pani Anny Łowickiej (p. 108), ul. Żołnierska 14 do 28 października 2022 r. w godz. 8:00 - 15:00. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji na warsztaty zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu https://zpr.uwm.edu.pl/strefa-studenta/wydzial-nauk-spolecznych/rekrutacja w dniu 02.11.2022 r.

Osoby przyjęte na warsztaty będą zobowiązane do dostarczenia oryginałów wypełnionych i podpisanych dokumentów uczestnictwa w projekcie:

  1. Formularz uczestnika
  2. Umowa uczestnictwa w projekcie

Komplet 2 uzupełnionych dokumentów (w oryginale) należy dostarczyć osobiście do Pani Anny Łowickiej (p. 108), ul. Żołnierska 14 do 3 listopada 2022 r. w godz. 8:00 - 15:00.

Osoby, które nie dostarczą oryginałów wyżej wymienionych 2 dokumentów we wskazanym terminie, zostaną skreślone z listy uczestników, a w ich miejsce do udziału w warsztatach zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej.

Dopuszcza się złożenie pełnej dokumentacji rekrutacyjnej (formularz zgłoszeniowy, uczestnika, umowa) w pierwszym terminie tj. do 28.10.2022

Uwaga:

Przed wypełnieniem dokumentów zgłoszeniowych należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego