UWAGA STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Podstawowe informacje dot. ukończenia studiów

1. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy dyplomowej oraz uzyskaniu 2 pozytywnych ocen złożonej pracy dyplomowej.

2. Termin egzaminu dyplomowego określony jest wg zasad zawartych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Egzamin dyplomowy realizujemy w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

4. Student zobowiązany jest do posiadania komputera z kamerą i mikrofonem oraz zainstalowanym programem MS Teams. W przypadku trudności w spełnieniu tych warunków  student najpóźniej 7 dni roboczych przed obroną może złożyć wniosek do Dziekana Wydziału o zapewnienie warunków do przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej w budynkach WNS (zostaną na tą okoliczność przygotowane dwie sale dydaktyczne wyposażone w komputer z kamerą, mikrofonem i zainstalowanym programem MS Teams oraz środki do dezynfekcji; zlokalizowane będą przy ul. Żołnierskiej 14 i Szrajbera).

5. Data egzaminu wprowadzona jest do kalendarza Teams. O terminie egzaminu student zostaje poinformowany w systemie USOSWEB i APD.  Połączenie ze studentem nawiązuje Przewodniczący komisji (uwaga: w wyjątkowych sytuacjach połączenie może nastąpić z opóźnieniem czasowym).

6. Student powinien przebywać sam w pomieszczeniu, mieć wyłączony telefon komórkowy, utrzymywać stałe połączenie audiovideo, pozostawać w kadrze kamery. Nie może również dokonać samodzielnie nagrania egzaminu dyplomowego, a plik zapisany w systemie Teams nie może być udostępniany osobom trzecim. 

7. Praca dyplomowa powinna być wgrana do APD i zaakceptowana przez promotora 7 dni przed terminem obrony. W tym roku z powodu pandemii wyjątkowo nie składacie prac w dziekanacie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą  Prodziekana ds. studenckich, termin złożenia pracy może być krótszy. 

8. Wszystkie prace dyplomowe muszą być wgrane do APD i zaakceptowane przez promotora do dnia 30 czerwca 2021 r. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Prodziekana ds. studenckich, termin złożenia pracy może być przedłużony do 10 września 2021 r. Podanie w tej sprawie proszę wysyłać najlepiej poprzez system USOS albo mailem do Prodziekana ds. studenckich.

9. Student zobowiązany jest do przesłania e-podania z prośbą o rozliczenie ostatniego semestru.

Informacje dot. prac dyplomowych:

Praca musi posiadać:

- stronę tytułową w języku polskim i angielskim (lub innym języku kongresowym), na której umieszczone są: nazwa uczelni, nazwa Wydziału, tytuł pracy w języku polskim, stopień lub tytuł naukowy oraz imię i nazwisko Promotora pracy,

- streszczenie w języku polskim i angielskim

- spis treści w języku polskim i angielskim

Bardzo prosimy o przesyłanie (najpóźniej tydzień przed obroną) do właściwego dziekanatu drogą mailową (w formie skanu) kompletu niezbędnych wypełnionych dokumentów:

1.  wydruk z APD oświadczenia dotyczącego praw autorskich oraz udostępnienia pracy dyplomowej

2.  oświadczenie o zgodności ocen w systemie USOS ze stanem faktycznym

3.  wypełniony formularz dotyczący odbywania praktyk w języku polskim (i angielskim w przypadku ubiegania się o odpis dyplomu w języku angielskim)

4.  oświadczenie o badaniu losów absolwenta (strona internetowa UWM zakładka Studenci – badanie losów absolwenta). http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1:2994147249141536

5.  podanie dotyczące wydania dyplomu

6. dowód wniesienia opłaty za dyplom na kwotę 60 zł (numer konta w USOSWEB)
UWAGA! STUDENCI II STOPNIA NIE WNOSZĄ OPŁATY ZA DYPLOM! (Art. 77 i 79 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 - Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (DZ.U. 2018 poz. 1668, z p.óźn. zm.), oraz Rozporządzenie MNiSWz dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018 poz 1861, z późn.zm).

Wszystkie dokumenty muszą być wysłane oficjalnym mailem studenckim, który posiada każdy z Was. W tytule maila prosimy o podanie kierunku studiów, specjalności oraz formy studiów (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnia studiów (licencjackie czy magisterskie) !!!

Osoby, które uczestniczyły w programach wymiany studentów (MOST, SOCRATES, ERASMUS) lub legitymują się działalnością w organizacjach studenckich, kołach naukowych itp. na formularzu dotyczącym praktyk umieszczają te informacje w języku polskim i angielskim i składają razem zaświadczenia potwierdzające w/w osiągnięcia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu.

Warunkiem wydania absolwentowi dyplomu i pozostałych dokumentów po ukończeniu studiów jest wypełnienie elektronicznej karty obiegowej dostępnej w usosweb  (zakładka „dla wszystkich” i dalej „obiegówki”).

Zaświadczenia o ukończeniu studiów będą do Was wysyłane pocztą. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest przesłanie przez Was drogą mailową bądź pocztą tradycyjną podania do właściwego dziekanatu z prośbą o wydanie takiego zaświadczenia. W przypadku studentów kończących studia licencjackie na naszym Wydziale, którzy będą potrzebowali zaświadczenia, aby rekrutować się na studia magisterskie na naszym Wydziale, informujemy, że zaświadczenie takie będzie automatycznie przekazywane przez właściwy dziekanat do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Nie będzie zatem konieczności występowania z podaniem o wydanie tego dokumentu.

W sprawie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących tegorocznej procedury dyplomowania prosimy o kontakt z właściwym dziekanatem.