UWAGA STUDENCI I ROKU!!!!

Zgodnie z § 34 u.1 pkt 1 Regulaminu Studiów UWM w Olsztynie, Dziekan skreśla studenta z listy w przypadku niepodjęcia studiów, tj.:
niezłożenia ślubowania przez osobę przyjętą w drodze rekrutacji, w terminie do końca pierwszego pełnego tygodnia zajęć,
począwszy od daty rozpoczęcia roku akademickiego określonego decyzją Rektora.
W związku z powyższym osoby, które jeszcze jeszcze nie dokonały tej czynności obowiązane są do zgłoszenia się we właściwym dziekanacie. 
W przypadku niedopelnienia tej formalności zostaną wszczęte postępowania administracyjne w sprawie skreślenia z listy studentów.