UBEZPIECZENIE

UBEZPIECZENIE OD NNW I OC

Od 1 października do 29 listopada do godz. 12:00 we właściwym dziekanacie należy opłacić
składkę w kwocie 55 zł na ubezpieczenie  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej (OC). Przypominamy, że zgodnie
z regulaminem ubezpieczenie jest obowiązkowe, zwłaszcza podczas realizacji praktyk zawodowych.

Warunki są dostępne na stronie: https://russ.uwm.edu.pl/niezbednik-studenta/ubezpieczenie/