Szansa na stypendium Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Trwa nabór wniosków

Baner

Do 28 listopada trwa nabór wniosków do Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Stypendium Naukowego im. Marka Baumana. Wsparcie kierowane jest do żaków, którzy osiągają wyróżniające wyniki, a także angażują się w działalność naukową oraz artystyczną.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełni łącznie następujące warunki:

- jest mieszkańcem województwa warmińsko-mazurskiego,

- jest studentem co najmniej II roku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich i będzie je kontynuował w roku akademickim, w którym składany jest wniosek,

- w roku akademickim poprzedzającym rok, w którym składany jest Wniosek:

a) uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia (np. udział w konferencjach, publikacja artykułu, poster, czy też aktywność w kole naukowym) oraz

b) uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej średniej uzyskanej nadanym kierunku w poprzednim roku akademickim (tj. ok. 4,5).

Stypendium przyznawane jest w następujących dziedzinach nauki/sztuki:

1. nauk społecznych - ekonomia i finanse,

2. nauk ścisłych i przyrodniczych,

3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

4. nauk inżynieryjno-technicznych,

5. w pozostałych dziedzinach nauki/sztuki, w tym pozostałe dyscypliny nauki w dziedzinie nauk społecznych, które nie zostały wymienione w punkcie 1.

Szczegółowe warunki ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie: https://warmia.mazury.pl/kultura/edukacja/stypendia-naukowe-marszalka