Sprawozdanie z konferencji naukowej "(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy”

Jubileuszowi 50-lecia Olsztyńskiej Pedagogiki towarzyszyła  konferencja naukowa zatytułowana „(Re)konstrukcje pedagogiki akademickiej - troski, nadzieje, perspektywy”, która rozpoczęła się 12 września 2019 r. uroczystą sesją jubileuszową i trwała do piątku 13 września. Podczas inauguracyjnego posiedzenia plenarnego podniesiono zagadnienia związane z: linią rozwojową polskiej pedagogiki (prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, UŁ), perspektywami rozwoju dydaktyki ogólnej (prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, UG), niepewnością uniwersyteckiej pedagogiki (prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM), pedagogiką jako dyscypliną naukową i kierunkiem kształcenia (ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL; prof. dr hab. Roman Leppert, UKW)  oraz majestatem uniwersytetu (prof. dr hab. Józef Górniewicz, UWM) i ewaluacją w akademii (prof. dr hab. Henryk Mizerek, UWM).

W kolejnym dniu kontynuowane były wątki dotyczące rozwoju pedagogiki akademickiej z uwzględnieniem następujących obszarów: pedagogiki specjalnej (prof. dr hab. Marzenna Zaorska, UWM), sceptycyzmu vs. immanentyzmu poznawczego (prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz), znaczenia edukacji i nauk społecznych we współczesności (prof. dr hab. Andrzej Olubiński, UWM), dynamiki dostępu kobiet do sukcesu akademickiego (prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, UAM), pytań o szkołę wyższą w świecie neoliberalnych reguł i uniwersalnych potrzeb (prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, UO), polityki publikacyjnej (dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW), demokracji i kształcenia pedagogów (dr hab. Rafał Włodarczyk).

Namysł nad (re)konstrukcjami pedagogiki akademickiej podejmowany był również podczas równolegle trwających pięciu paneli dyskusyjnych. Rozważania prelegentek i prelegentów dotyczyły problematyki kondycji pedagogiki akademickiej, polimorficzności źródeł, tradycji i współczesnych problemów edukacji, profesjonalizacji zawodu pedagoga, znaczenia pedagogiki wobec kulturowych i społecznych wyzwań współczesności oraz dylematów kształcenia na różnych szczeblach edukacji.

Konferencję zaszczyciło liczne grono gości, którzy przyjechali z wielu ośrodków naukowych, m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Szczecińskiego,  Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji w swych wystąpieniach odwoływali się nie tylko do źródeł i dorobku olsztyńskiej pedagogiki, podkreślając jej znaczenie w rozwoju tej dyscypliny w Polsce, ale dokonali również szerszej analizy pedagogiki jako dyscypliny naukowej i kierunku kształcenia, jej humanistycznej i społecznej wartości, a także konsekwencji związanych z przemianami nauki, akademii i roli nauczycieli akademickich we współczesności.

dr Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, dr Magdalena Zmysłowska