Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym

W związku z przypadającymi 29 kwietnia obchodami Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej w dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie międzypokoleniowym. Organizatorami spotkania byli członkowie Koła Naukowego Geragogów oraz Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a także pracownicy Katedry Pedagogiki Opiekuńczej i Katedry Teorii Wychowania funkcjonujących w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych.

Celem konferencji było podjęcie dyskusji nad problematyką relacji pokoleń i uwarunkowań budowania solidarności międzypokoleniowej, a także zachęcanie do podejmowania takich działań, które łączą pokolenia, przyczyniają się do promowania komunikacji przedstawicielu różnych grup wiekowych oraz realizowania wszelkich inicjatyw związanych z działalnością na rzecz seniorów.

Opiekę merytoryczną nad Konferencją sprawowali członkowie Komitetu naukowego: prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński Kierownik Katedry Pedagogiki Opiekuńczej (przewodniczący), prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz Kierownik Katedry Teorii Wychowania, dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM) Kierownik Katedry Wczesnej Edukacji, dr hab. Sławomir Przybyliński (prof. UWM) Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska (prof. UWM) Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz dr hab. Urszula Bartnikowska (prof. UWM) i dr hab. Krzysztof Gładkowski (prof. UWM). W prace Komitetu organizacyjnego Konferencji zaangażowani byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk Społecznych: dr Beata Antoszewska, dr Iwona Cymerman, dr Mariola Gaber, dr Aldona Małyska, dr Urszula Pulińska, dr Maria Radziszewska, dr Wiktor Sawczuk, dr Anita Suchowiecka, mgr inż. Henryk Prus oraz doktoranci i studenci (członkowie Koła Naukowego Geragogów): mgr Magdalena Kołodziej, mgr Katarzyna Nosek, mgr Janusz Ruciński, Karolina Biernacka, Justyna Mazurek, Hanna Arciszewska.

Konferencję otworzyło przemówienie Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej (prof. UWM), głos zabrali także prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz i dr hab. Małgorzata Suświłło (prof. UWM). W części plenarnej, którą prowadziła dr Urszula Pulińska przedstawiono jeszcze cztery wystąpienia, które miały charakter sprawozdań z działań na rzecz integracji międzypokoleniowej. O spotkaniach międzypokoleniowych w perspektywie dokonań Uniwersytetu Międzypokoleniowego przy WNS UWM w Olsztynie opowiedziała dr Urszula Pulińska, dr inż. Tomasz Nowakowski i mgr inż. Henryk Prus przedstawili komunikat z warsztatów komputerowych zrealizowanych dla członków Uniwersytetu Międzypokoleniowego pt. Zastosowanie grafiki komputerowej i prezentacji multimedialnych w dydaktyce, mgr Katarzyna Nosek zrelacjonowała Inicjatywy Koła Naukowego Geragogów – działalności, która łączy pokolenia. Kolejny z prelegentów mgr Ryszard Jabłoński przedstawił działalność Międzypokoleniowej Akademii Sztuki w Spręcowie – jako przykładu integracji międzypokoleniowej w środowisku wiejskim.

W drugiej części spotkania odbyły się obrady w sekcjach. Ze względu na problematykę zgłoszonych wystąpień wyodrębniono cztery sekcje tematyczne. Pierwszą z nich pn. Aktywne starzenie się moderowały dr Beata Antoszewska i dr Anita Suchowiecka. Obradami w sekcji drugiej pn. Polityka senioralna i działalność na rzecz osób starszych kierowali dr Mariola Gaber i dr Wiktor Sawczuk. W sekcji trzeciej prowadzonej przez dr Urszulę Pulińską i dr Marię Radziszewską rozważano kwestie zogniskowane wokół integracji międzypokoleniowej. W sekcji czwartej pn. Obraz i społeczny odbiór seniorów obrady koordynowały dr Iwona Cymerman i dr Aldona Małyska.

W Konferencji wzięło udział kilkudziesięciu uczestników, byli to zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, jak i doktoranci i studenci - członkowie kół naukowych, którzy reprezentowali różne ośrodki akademickie, a mianowicie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W gronie referentów byli również praktycy, zaangażowani zawodowo bądź jako wolontariusze w pracę na rzecz seniorów.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę – Panie: Halina Mackiewicz, Irena Stasiewicz, Wanda Szulc, Antonina Koch, które przybyły wraz z Panią kierownik mgr Jolantą Bielską oraz mgr inż. Judytą Kucharczyk prezentującą referat na temat Wpływ odżywiania na jakość życia seniorów, a także przedstawiciele Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie Panie Krystyna Łotowska i Teresa Kowalska, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie Pani Danuta Jamiołkowska, Pani Teresa Urban reprezentująca Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu i Pani Izabela Hirsch-Lewandowska ze Stowarzyszenia Nowe Różowe Okulary. Obecnych było jeszcze wielu innych słuchaczy, dla których ważna jest problematyka integrującego spotkania przedstawicieli wielu generacji.

Konferencję zakończyło podsumowanie obrad w sekcjach oraz dyskusja i próba wypracowania wniosków dla praktyki społecznej. Dyskutowano m.in. na temat budowania społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych, aktywnego starzenia się i stwarzania warunków dla integralnego rozwoju w okresie późnej dorosłości, ale także przygotowania do własnej starości i oswajania z jej trudami, potrzebami i możliwościami. Z treścią zaprezentowanych referatów i komunikatów będzie można zapoznać się dzięki lekturze publikacji, która przygotowana zostanie i opublikowana jeszcze w tym roku kalendarzowym.