Spotkanie KPS z instytucjami współpracującymi w ramach działań praktycznych

Spotkanie

W dniu 4 czerwca 2018 roku Wydział Nauk Społecznych gościł przedstawicieli  instytucji i placówek współpracujących z Katedrą Pedagogiki Społecznej w realizacji przedmiotów oraz działań praktycznych. Swoją obecnością zaszczycili nas reprezentanci instytucji olsztyńskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Środowiskowych Domów Samopomocy, Ośrodków Wsparcia, Domów Pomocy Społecznej, Dziennych Domów Pomocy, Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego), Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy, Caritas-u,  Wojewódzkiego Urzędu Pracy, placówek prowadzonych przez Polski Związek Niewidomych (ŚDS, DPS) a także przedstawicielka Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”, która wspiera Garncarską Wioskę w Kamionce.

Prodziekan Wydziału Pan dr Cezary Kurkowski podziękował zaproszonym gościom w imieniu władz Wydziału i społeczności akademickiej za wieloletnią owocną współpracę oraz wspieranie działań praktycznych studentów, podkreślając wzajemne powiązania teorii z praktyką i obopólne korzyści. Dr hab. Ewa Kantowicz prof. UWM kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej przedstawiła ideę i koncepcję kształcenia praktycznego na kierunku praca socjalna oraz znaczenie przygotowania zawodowego przyszłych pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Pani dr Beata Adrian- Wydziałowy Koordynator Praktyk, przedstawiła interesariuszom formalno-prawne zasady realizacji praktyk studenckich.

W części  dyskusyjnej spotkania przedstawiciele instytucji podzielili się doświadczeniami ze swojej pracy zawodowej,  pracy ze studentami i skierowali cenne uwagi dotyczące umiejętności i kompetencji istotnych w kształceniu do pracy socjalnej. Dyskutowano także o zawarciu umów-porozumień o wzajemnej współpracy w między Wydziałem Nauk Społecznych a poszczególnymi placówkami.

Zaproszeni goście otrzymali pisemne podziękowania podpisane przez Pana Dziekana dr hab. Sławomira Przybylińskiego prof. UWM wraz z publikacjami pracowników naszego Wydziału.

Spotkanie zorganizowały: Magdalena Dymowska, Lidia Willan-Horla, Sabina Augustyniak.