Socjologia

1. Oferta kierunku

Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu następujących specjalności: socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologii nowych mediów. W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.

Zakresy kształcenia:

- Socjologia nowych mediów
- Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii poszerzoną o podstawy nauk społecznych. Wie jak zdobyte umiejętności wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych. Zdobył wiedzę w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Potrafi pracować w zespole, rozwiązywać problemy zawodowe, jak i prowadzić działania w zakresie reklamy i public relations. Umie wykonywać podstawowe analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających przetwarzanie danych. Posiada kompetencje służące realizacji prac badawczych w zakresie diagnozy problemów społeczno-ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Potrafi wykonywać analizy społeczne, a także opracowywać i wdrażać programy rozwojowe skierowane do różnych grup społecznych. Wyposażony został w wiedzę, która umożliwia konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego. Posiada umiejętności pracy z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Umie korzystać z wiedzy socjologicznej w warunkach życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie nowych mediów. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych,  w sektorze organizacji pozarządowych i firmach, a także może prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Przewiduje się, że absolwent socjologii będzie mógł podjąć pracę w:

 • instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędach, sądach, policji, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej);
 • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
 • mediach lokalnych, regionalnych i krajowych;
 • agencjach public relations i w agencjach reklamowych;
 • firmach doradztwa personalnego;
 • instytucjach kulturalno-oświatowych;
 • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku;
 • firmach analitycznych i konsultingowych;
 • partiach politycznych i sztabach wyborczych;
 • organizacjach pozarządowych;
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

6. Rada programowa ds. kierunku socjologia

 • prof. dr hab. Marek Sokołowski – przewodniczący
 • dr Elżbieta Subocz
 • dr Magdalena Sternicka
 • dr Radosław Sierocki

7. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »