Socjologia

1. Oferta kierunku

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe – socjologiczne zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Przedmioty kierunkowe mają charakter zarówno teoretyczny (np. socjologia kultury, socjologia konfliktów społecznych), jak i praktyczny, nastawiony na umiejętności związane z prowadzaniem badań społecznych (np.: metody badań społecznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, zarządzanie projektem, analiza danych ilościowych, analiza danych jakościowych) i na „miękkie” kompetencje społeczne (np. trening umiejętności interpersonalnych, public relations). Studenci mają w ofercie 11 kierunkowych przedmiotów do wyboru.

W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych.

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu socjologii i wybranych subdyscyplin socjologicznych, opartą na znajomości podstawowych pojęć i teorii socjologicznych, która pozwala na analizę oraz krytyczną interpretację zjawisk społecznych. Zna i rozumie procesy wytwarzania i utrzymania ładu społecznego oraz socjalizacji, a także dysfunkcje w przebiegu tych procesów, zna różne rodzaje struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz ich wzajemne powiązania, ma podstawową wiedzę teoretyczną na temat więzi społecznych oraz ich przemian we współczesnym społeczeństwie. Poza przyswojeniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania podstawowego korpusu wiedzy socjologicznej, posiada niezbędną wiedzą z obszaru innych nauk społecznych (m.in. ekonomia, filozofia, psychologia); projektuje i realizuje badania empiryczne (zarówno jakościowe, jak i ilościowe); sporządza analizy społeczne z wykorzystaniem danych statystycznych; wykorzystuje najnowsze bazy danych oraz systemy ich przetwarzania. Przestrzega zasad etyki zawodowej. Skutecznie komunikuje się z otoczeniem, w tym z osobami reprezentującymi różny poziom specjalistycznego przygotowania. Posiada kompetencje niezbędne do interdyscyplinarnej współpracy, między innymi w zespołach pracowniczych, badawczych i projektowych wymagających elastyczności myślenia i otwartości na zdobywanie nowych umiejętności. Jest przygotowany do pracy w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), sektorze prywatnym (na przykład w ośrodkach badań rynku i opinii publicznej), a także w sektorze pozarządowym (stowarzyszeniach i fundacjach). Posiada potrzebę ciągłego uczenia się oraz doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

Przewiduje się, że absolwent socjologii będzie mógł podjąć pracę w:

  • instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędach, sądach, policji, zakładach karnych, ośrodkach pomocy społecznej);
  • instytucjach Unii Europejskiej i instytucjach międzynarodowych (np. ONZ, UNESCO);
  • mediach lokalnych, regionalnych i krajowych;agencjach public relations i w agencjach reklamowych;
  • firmach doradztwa personalnego;
  • instytucjach kulturalno-oświatowych;
  • ośrodkach badań opinii społecznej i rynku;
  • firmach analitycznych i konsultingowych;
  • partiach politycznych i sztabach wyborczych;
  • organizacjach pozarządowych;
  • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »