Psychologia

1. Oferta kierunku

Studia na kierunku przygotowują do pracy na stanowisku psychologa. W ramach praktyk poznasz pracę psychologa w danej placówce, obserwując działania swojego mentora, a także wspomagając go w czynnościach zawodowych. Po ukończeniu zakresu psychologia kliniczna i zdrowia absolwent może podjąć pracę w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej. Kształcenie na kierunku psychologia w zakresie psychologia wychowawcza i szkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Po ukończeniu psychologii wychowawczej i szkolnej absolwent może podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w poradniach rodzinnych.

Zakres kształcenia:

- psychologia kliniczna i zdrowia,
- psychologia wychowawcza i szkolna

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »

- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

 • bazowanie na wiedzy, narzędziach diagnostycznych i interwencjach zgodnych z wiedzą naukową z zakresu psychologii,
 • znajomość procesów psychologicznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony oraz teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii,
 • posiadanie podstawowych umiejętności umożliwiających zaplanowanie diagnozy i interwencji psychologicznej,
 • opracowanie diagnozy psychologicznej w zakresie zachowania, rozwoju, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego,
 • posiadanie umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia rozmowy psychologicznej i pracy z jednostką i grupą,
 • prezentowanie postawy zrozumienia i zaangażowania w udzielaniu pomocy psychologicznej przy zachowaniu zasad etycznych,
 • podejmowanie inicjatywy w środowisku lokalnym i mobilizowanie ludzi do działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i jakości życia, 
 • gotowość do stałego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania fachowego doświadczenia.

Absolwent po ukończeniu zakresu psychologia wychowawcza i szkolna uzyskuje kwalifikacje nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 1450, z późn. zm.)

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

 • szpitale, hospicja, ośrodki i poradnie zdrowia psychicznego,
 • domy pomocy społecznej i środowiskowe domy samopomocy,
 • szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • policyjne izby dziecka.

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »