Prof. Henryk Mizerek z Wydziału Nauk Społecznych odebrał 14 listopada z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominacje profesorską

Nominacja prof. Mizerka

Prof. Henryk Mizerek kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej całą swoją, już 40 letnią, karierę zawodową związał ze środowiskiem akademickim Olsztyna. Jest absolwentem studiów pedagogicznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olszynie w 1978. r. W 1987 r. obronił dysertację doktorską na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 r. habilitował się na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zainteresowania naukowe Profesora obejmują między innymi: pedeutologię, metodologię jakościowych badań społecznych oraz ewaluację edukacyjną. W badaniach odwołuje się do rozwiązań metodologicznych, które w centrum uwagi mają przede wszystkim – realne problemy praktyki społecznej.  Wśród tych rozwiązań mieści się ewaluacja (traktowana jako rodzaj stosowanych badań społecznych), badania w działaniu oraz koncepcja praktyki opartej na dowodach naukowych.

Profesor Henryk Mizerek należy do cenionych ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (1999-2000); Państwowej Komisji Akredytacyjnej; Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w obszarze Edukacja w latach 2004-2006. Był też członkiem Grupy Sterującej Ewaluacją SPO RZL w Departamencie Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od 2006 -2010) oraz ekspertem Programu wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II i III realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej (2009_2015).

Z jego ekspertyz i opinii korzysta w wielu projektach także Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz szereg instytucji regionalnych.  Profesor jest także członkiem założycielem  Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Znaczący jest dorobek Profesora w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Realizował on wiele projektów w ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi – między innymi -  w Danii, Wielkiej Brytanii (Londyn, Southampton, Norwich), Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych (Columbia University w Nowym Yorku).

Szczyci się  wypromowaniem ośmiu doktorów.

Tak o prof. Henryku Mizerku pisze Bogusław Śliwerski, pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego: Mamy świadomość znaczenia rozpraw naukowych Henryka Mizerka a także ich wartości pedagogicznej i w naukach społecznych. Jest On z tego tytułu zapraszany z wykładami gościnnymi przez najważniejsze uniwersytety w kraju i poza granicami, ale także, a może nawet częściej, przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. Ceniony jest za klarowność ujęć problematyki ewaluacyjnej w edukacji, a przy tym głębokie jej osadzenie w światowej literaturze przedmiotu. Doskonale, precyzyjnie potrafi konstruować procesy ewaluacyjne, by były one użytecznym oraz wiarygodnym źródłem wiedzy i danych tak o potrzebach i zainteresowaniach uczestników procesu uczenia się, jak i weryfikowania trafności, efektywności i skuteczności prowadzących do tego procesów.