Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Oferta kierunku

Kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna koncentruje się wokół przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i w placówkach dla dzieci młodszych. Podczas pięcioletnich studiów kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym nauczycielem. Na kierunku oferuje się specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe (ogólnopedagogiczne, wychowawczo-dydaktyczne, ciągłe, metodyki poszczególnych przedmiotów z praktyką), w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy nauczyciela.

Zakres kształcenia:

   - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

2. Program studiów - pobierz »

3. Praktyki:

- wykaz praktyk - zobacz »
- praktyka ciągła - zobacz »

4. Kompetencje absolwenta

  • rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania dziecka oraz opieki nad nim,
  • gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne w powiązaniu z praktyką umożliwiające absolwentowi podejmowanie profesjonalnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych,
  •  podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami społeczno-kulturalnymi działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci,
  • inicjowanie świadomych działań pedagogicznych opartych na nowoczesnym podejściu do edukacji,
  • kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje wymagane od nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkołypodstawowej), przedszkoli i placówek dla dzieci młodszych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2021 poz. 890 t.j.zm.).

5. Obszary zatrudnienia absolwentów

  • klasy I-III szkoły podstawowej,
  • przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach oraz inne formy wychowania przedszkolnego

6. Internetowa rejestracja kandydatów na studia - zobacz »