Ogólnopolska Konferencja Naukowa "20 lat rządu Jerzego Buzka" – relacja

6 listopada 2017 r. w Auli Małej Politechniki Warszawskiej odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Demokracja – Reformy – Polska. 20. Rocznica powołania rządu premiera Jerzego Buzka – próba bilansu”.

Konferencję zorganizował Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie we współpracy z Collegium Medicum UWM w Olsztynie, przy wsparciu Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wydarzenie naukowe było próbą podsumowania reform przeprowadzonych przez rząd prof. Jerzego Buzka, w dwudziestą rocznicę jego powołania.

Konferencja rozpoczęła się od wprowadzenia prof. Arkadiusza Żukowskiego (przewodniczącego komitetu naukowego) oraz wystąpień JM Rektorów: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Śląskiego. Następnie głos zabrali: premier RP w latach 1997-2001 – prof. Jerzy Buzek, wicepremier oraz minister finansów w ówczesnym rządzie – prof. Leszek Balcerowicz oraz minister obrony narodowej, a później prezydent RP – Bronisław Komorowski. Wszyscy politycy podkreślali, że gdy obejmowali władzę Polska była zupełnie innym krajem niż teraz – czekaliśmy na wejście w struktury Paktu Północnoatlantyckiego oraz staraliśmy się o akces do Unii Europejskiej. Jednocześnie Polacy pokładali nadzieje w nowym rządzie i ówcześni politycy zdawali sobie sprawę z tego, że społeczeństwu i państwu potrzebne są duże zmiany.

Logo 20 lat rządu BuzkaKolejną częścią konferencji były trzy referaty nt. rządu Jerzego Buzka, które wygłosili: prof. Grzegorz Rydlewski (Wydział Nauk Polityczny i Studiów Międzynarodowych UW) – referat pt. Coś więcej niż spór w sprawie modelu rządzenia w Polsce współczesnej, prof. Jadwiga Staniszkis (Warszawa) – referat pt. Próba oceny rządów AWS-UW i następnych lat rządów w Polsce oraz prof. Krystyna Leszczyńska (Wydział Politologii UMCS) – referat pt. Skład, organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania rządu premiera Jerzego Buzka na tle porównawczym.

Prelegenci m.in. zaprezentowali skład osobowy Rady Ministrów kierowanej przez prof. J. Buzka oraz wskazali przyczyny i skutki przeprowadzonych reform. Prof. K. Leszczyńska podkreśliła, że dwóch członków z tamtego rządu zostało później prezydentami RP (Lech Kaczyński oraz Bronisław Komorowski), a premier Jerzy Buzek został Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego (jako pierwszy Polak, pełnił tak wysoką funkcję w instytucji unijnej).

Następnie w obecności premiera Buzka i członków Jego rządu odbył się cykl siedmiu debat, w których udział wzięli ministrowie, naukowcy oraz doktoranci reprezentujący Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematyka debat oscylowała wokół reform gospodarczych i społecznych (m.in. reforma emerytalna – minister Ewa Lewicka-Banaszak czy restrukturyzacja górnictwa – minister Janusz Steinhoff), rolnictwa (m.in. ustabilizowanie rynków rolnych w Polsce czy dostosowanie do standardów UE w obszarze rolnictwa – minister Artur Balazs), służby zdrowia (m.in. kasy chorych – minister Wojciech Maksymowicz), edukacji (m.in. powstanie gimnazjów – minister Edmund Wittbrodt), administracji (nowy podział administracyjny i rola samorządów – minister Jerzy Stępień). Najdłuższa debata dotyczyła innych reform i działań rządu Jerzego Buzka (ministrowie Teresa Kamińska i Tadeusz Syryjczyk). Ministrowie oraz doktoranci podkreślali, że dopiero rząd Jerzego Buzka, obejmujący władzę po wyborach w 1997 roku, okazał się pierwszym gabinetem, który utrzymał się u władzy przez pełną czteroletnią kadencję Sejmu. Do dziś kojarzony jest on z odważnymi i największymi reformami naszego państwa po 1989 roku.

Po zakończeniu debat i dyskusji głos zabrał jeszcze raz prof. Jerzy Buzek dziękując za organizację konferencji. Były premier stwierdził, że dystans dwóch dekad umożliwił rzeczowe podjęcie naukowych rozważań nad wprowadzanymi przez Jego rząd, w latach 1997-2001, reformami oraz ich skutkami społecznymi i ekonomicznymi. Podsumowania konferencji dokonali prof. Antoni Dudek (UKSW) oraz prof. Antoni Sułek (UW). Obaj profesorowie zwrócili uwagę na potrzebę przeprowadzenia wówczas wielu reform, których skutki mogą być odczuwalne współcześnie. Podkreślono fakt, że mimo niektórych kontrowersyjnych posunięć, rząd Jerzego Buzka należy pochwalić przede wszystkim za chęć i determinację zmian – fundamentalnych reform, myślenie długofalowe i korzystanie z rad specjalistów.

Patronat nad tym wydarzeniem objął JM Rektor UWM w Olsztynie – prof. Ryszard J. Górecki, który również uczestniczył w konferencji. Natomiast Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie reprezentowała delegacja w składzie: prof. Arkadiusz Żukowski (współpomysłodawca i organizator konferencji), dr hab. Waldemar Tomaszewski (moderator debat), doktoranci (czynni uczestnicy debat): mgr Diana Marta Mościcka, mgr Wojciech Fabiszewski, mgr Roman Kordonski, mgr Paulina Krygielska, mgr Przemysław Gorzka, mgr Jakub Klepański oraz dr Aleksandra Kordonska.

Opracowała Diana M. Mościcka

Na temat konferencji zobacz więcej: https://buzek20.wordpress.com/