Nowa polsko-ukraińska inicjatywa naukowa

ilustracja tekstu

W dniu 12.10.2023 r. odbyło się online otwarcie nowej inicjatywy współpracy między Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska a UWM.

Współpraca między Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska a UWM trwa oficjalnie od 2015 roku. W tym czasie zorganizowano osiem Polsko-Ukraińskich Forów Naukowych poświęconych tematyce Unii Europejskiej i stosunkom polsko-ukraińskim. Uczestniczyło w nich ponad 1000 badaczy z Ukrainy i z Polski. Zrealizowano także dwa 2 granty, w tym Wyszehradzki, w których badano kwestie mniejszości polskiej w Ukrainie i mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Polsko-ukraiński zespół naukowy, którym kierują z polskiej strony dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM, a z ukraińskiej prof. Jarina Turczyn wydał kilkanaście wspólnych monografii i wiele artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach z bazy SCOPUS i WoS. Odbyło się około 40 staży naukowych wykładowców i doktorantów, w tym około 30 w UWM, które organizuje prof. T. Astramowicz-Leyk. Wspólnie z wykładowcami z Politechniki Lwowskiej prof. T. Astramowicz-Leyk jako redaktorka naczelna pracuje nad wydawaniem czasopisma „Copernicus Political and Legal Studies”, które już znalazło się na liście polskiego ministerstwa nauki, a wydawane jest przez polskie Wydawnictwo Adam marszałek przy współpracy z ukraińskim wydawnictwem Helvetica.

Ta polsko-ukraińska współpraca to nie tylko sprawy naukowe. Zespół pracuje także, a może przede wszystkim dla naszych studentów i doktorantów. Tu warto wymieć współpracę naszych uniwersytetów we wspólnym nauczaniu studentów w ramach programu Podwójnych Dyplomów. Studenci Politechniki Lwowskiej przyjeżdżają na studia licencjackie na 3 semestry, a na studia magisterskie na 2 semestry do UWM i po zaliczeniu studiów otrzymują dyplomy dwóch bratnich uniwersytetów.

Prof. T. Astramowicz-Leyk organizuje dla tych studentów praktyki w samorządzie województwa, dzięki czemu ukraińscy studenci poznają od kulis jak funkcjonuje samorząd w Polsce, a przecież reforma samorządowa to reforma, która nam się najlepiej udała po 1989 roku. Ważnym programem, w którym uczestniczyło dotychczas 4 wykładowców to program ERASMUS+, dzięki tym mobilnościom wykładowcy wymieniają się doświadczeniem dydaktycznym, metodami nauczania. Tej wymianie doświadczeń służy też program Visiting Professor –Prof. T. Astramowicz-Leyk była pierwszym profesorem wizytującym w historii Politechniki Lwowskiej (w 2019 r. po raz pierwszy). Profesor Jarina Turczyn jest profesorem wizytującym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obie profesorki mają więc wpływ na nauczanie i promowanie naszych studentów.

W dniu 12 października 2023 r. odbyło się otwarcie nowej inicjatywy współpracy między Uniwersytetem Narodowym Politechnika Lwowska a UWM. Temat projektu: "Globalne odpowiedzialne przywódctwo UE: zmiana klimatu, ochrona środowiska I pomoc humanitarna" (EU_LEAD).

Bedzie on realizowany w ramach modułu Erasmus+ Jean Monnet przy wsparciu finansowym Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. oświaty i kultury. Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy (do 11 października 2026 r.). Projekt będzie realizowany w Politechnice Lwowskiej.

Celem projektu jest dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy na temat UE jako globalnego odpowiedzialnego lidera poprzez pryzmat trzech kluczowych wymiarów jej działalności międzynarodowej: zapobieganie zmianom klimatycznym; ochrona środowiska; pomoc humanitarna i ochrona ludności w sytuacjach kryzysowych na całym świecie. Ponadnarodowy wymiar projektu realizowany jest poprzez zapewnienie współpracy międzynarodowej za pomocą narzędzi dyplomacji naukowej, w szczególności:

1) współpracę w prowadzeniu wydarzeń naukowych z zagranicznymi uczelniami - wieloletnimi efektywnymi partnerami NULP (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie);

2) zapraszanie zagranicznych prelegentów, ekspertów w dziedzinie globalnego przywództwa UE, a także angażowanie zagranicznej młodzieży w wydarzenia projektowe;

3) udział znanych zagranicznych naukowców i urzędników państwowych w zespole projektowym.

Mając to na uwadze, w skład zespołu projektowego, oprócz ukraińskich badaczy studiów europejskich (prof. Yaryna Turchyn, kierownik projektu; docent Olha Ivasechko, docent Oleh Tsebenko i magister Yuliia Vaida), weszła profesor Teresa Astramowicz-Leyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wieloletni koordynator współpracy między NULP i UWM.

Celami szczegółowymi projektu są:

1) rozpowszechnianie wiedzy o UE jako globalnym liderze i ogólnie o kwestiach integracji europejskiej wśród zainteresowanych grup docelowych (studentów, nauczycieli, uczniów, praktyków rządowych, organizacji pozarządowych itp.);

2) rozwijanie wszechstronnej wiedzy studentów na temat globalnego odpowiedzialnego przywództwa UE poprzez promowanie polityki zapobiegania zmianom klimatycznym, ochrony środowiska i pomocy humanitarnej z projekcją na wysiłki partnerów europejskich w celu przezwyciężenia/złagodzenia negatywnych konsekwencji na Ukrainie spowodowanych przez rosyjskiego agresora na drodze jej członkostwa w UE;

3) rozwijanie praktycznych umiejętności studentów poprzez zrozumienie treści i mechanizmów wdrażania ważnych polityk i programów UE w powyższych obszarach, a także angażowanie praktyków w realizację projektu;

4) doskonalenie metod nauczania studiów europejskich przy zaangażowaniu szerokiego grona interesariuszy (w tym zagranicznych), a także poprzez synergię z innymi projektami Erasmus+ i szeroką promocję najlepszych praktyk.

Kluczowym elementem projektu jest opracowanie i prowadzenie interdyscyplinarnego modułu szkoleniowego "Odpowiedzialne przywództwo UE na świecie: zmiany klimatu, ochrona środowiska i pomoc humanitarna" dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe w Politechnice Lwowskiej. Projekt będzie realizował nie tylko cele dydaktyczne, ale także naukowe, w tym organizację polsko-ukraińskiego forum, szczytów, pisanie artykułów, udział w konferencjach itp. Przewiduje się szereg wydarzeń, które nie tylko ułatwią zbliżenie Ukrainy do UE, ale także wzmocnią komunikację między studentami, nauczycielami, naukowcami, urzędnikami państwowymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Ukrainy. W związku z tym międzynarodowy zespół projektowy będzie współpracował przez trzy lata w celu realizacji następujących działań Szczyt Młodzieży Europejskich Ambasadorów Młodzieży; Międzynarodowe wydarzenie online "Młodzieżowe Forum Klimatyczne" na wzór organizowanych przez prof. T. Astramowicz-Leyk w INP UWM przy udziale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowych Sejmików Klimatycznych; seria wykładów publicznych; Dni Spotkań z Ambasadorami Młodzieży Europejskiej itp.